Z dnia 2016-10-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-10-18 w sprawie:
5184/16/VII/P -
zmieniające umowę Nr KB/55/PON/1/W/2016 zawartą dnia 4 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Klubem Sportowym Niepełnosprawnych „Start-Gdynia" z siedzibą w Gdyni
5185/16/VII/M - rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Płk. Dąbka 52A- działka nr 805, obręb 0021 Oksywie
5186/16/VII/M - rozbiórki zabudowań mieszkalno-gospodarczych przy ul. Bernadowskiej 18A (poprzednio nr 17) - działka nr 3311 obręb 22 Orłowo
5187/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5188/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5189/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5190/16/VII/O - zbycia karetki
5191/16/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia umowy cywilnoprawnej z Invest Nord Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rewie w sprawie prac budowlanoinwestycyjnych na gminnym ciągu komunikacyjnym na działce o numerze ewidencyjnym 92 obr. 0021 Oksywie
5192/16/VII/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której użytkownikiem wieczystym jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni
5193/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gmin
5194/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej od firmy Damen Shipyards S.A.
5195/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej od firmy: EKOLAN S.A.
5196/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej od firmy Kamiński, Krotofil, Sp. z o.o., Sp.K.
5197/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej celowej od firmy MARITEX PHP Sp. z o.o. Sp.k.
5198/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej celowej od firmy PAIGE INVESTMENTS Sp. z o.o.
5199/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej od firmy VASTINT Poland, Sp. z o.o.
5200/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej celowej od firmy VECTRA S.A.
5201/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Gdańsk
5202/16/VII/P - przyjęcia przez Gminę Miasta Gdyni darowizny pieniężnej od Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Sp. z o.o.
5203/16/VII/S - zmiany treści zarządzenia nr 662/15/VII/S z dnia 20 stycznia 2015 r.
5204/16/VII/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
5205/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w postaci partycypacyjnego zaprojektowania przyjaznych przestrzeni publicznych i wykonania wybranych elementów zagospodarowania w dzielnicy Oksywie w Gdyni
5206/16/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
5207/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
5208/16/VII/R - przyjęcia Karty Oceny Oferty i zasad jej wypełniania
5209/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku
5210/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018
5211/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
5212/16/VII/R - zasad realizacji zwycięskich projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku
5213/16/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki kierownika jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 18.10.2016
Data udostępnienia informacji: 07.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2016 14:05 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski