Z dnia 2016-10-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-10-11 w sprawie:

5161/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016

5162/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok

5163/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

5164/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Twórczo z dzieckiem, da się”

5165/16/VII/P - zmieniające umowę Nr PON/2/PFRON/2016 zawartą dnia 19 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem „Cool-awi” z siedzibą w Gdyni

5166/16/VII/M - wykonania remontu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do gminnych lokali użytkowych przy ul. Traugutta 2

5167/16/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Porazińskiej 6C/1 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni

5168/16/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. – ul. Augustyna Krauzego

5169/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana

5170/16/VII/R - zmiany umowy dotyczącej wykonania i montażu dystrybutorów na psie nieczystości

5171/16/VII/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

5172/16/VII/M - stwierdzenia wygaśnięcia należności publiczno-prawnych, przypadających Gminie Miasta Gdyni

5173/16/VII/M - nieodpłatnego przekazania placu zabaw na rzecz przedszkola nr 44, będącego gdyńską, samorządową placówką oświatową

5174/16/VII/U - ogłoszenia konkursu dla uczniów na komiks w ramach kampanii pt. „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”

5175/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Armii Krajowej 24, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata

5176/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Starowiejskiej 24 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata

5177/16/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: poprawa sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni

5178/16/VII/P - ustanowienia Gdyńskiego Dnia Rodzeństwa

5179/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Centrum Aktywnej Rodziny”

5180/16/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 5082/16/VII/O w sprawie rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”

5181/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/91/PD/8-W/2016

5182/16/VII/P - ogłoszenia XVIII edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier”

5183/16/VII/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”)

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 11.10.2016
Data udostępnienia informacji: 07.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2016 14:02 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski