Z dnia 2016-09-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-09-13 w sprawie:
5061/16/VII/K -
zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2016.
5062/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok.
5063/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.
5064/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1/U/1-W/2015 z dnia 20.01.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące ścieżki w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
5065/16/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej.
5066/16/VII/M - wykonania remontów 8 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 13/2, Dąbrowskiego 71/1, Dickmana 38/8, Dickmana 38/12, Dickmana 38/15, Steyera 1B/17, Świętojańskiej 92-94/6 i Janka Wiśniewskiego 11/14.
5067/16/VII/M - wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6/57, Chwarznieńskiej 8/31, Chwarznieńskiej 8/63, Morskiej 210/53, Okrzei 22B/19, Rolniczej 10B/11 i Rolniczej 10B/30.
5068/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów: SK/453/OZ/11-W/2016, SK/485/OZ/55-W/2014.
5069/16/VII/M - wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.
5070/16/VII/M - wykonania projektu rozbiórki obiektu podziemnego przy ul. Morskiej 93. działki nr 757, 759, 762 obręb 0015 Grabówek.
5071/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
5072/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18 roku życia.
5073/16/VII/R - zawarcia umów z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".
5074/16/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dabka 193 - „Zatoka" Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna.
5075/16/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego.
5076/16/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40.
5077/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/604/UI/112-W/2014 z dnia 24.09.2014r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego".
5078/16/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5079/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5080/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.
5081/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok.
5082/16/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych".
5083/16/VII/S - akceptacji treści aneksu do umowy prewencyjnej, dotyczącej przeprowadzenia badań medycznych dla pracowników Urzędu w celu wczesnego zdiagnozowania chorób nowotworowych i chorób tarczycy oraz organizacji kursu bezpiecznej jazdy na drodze dla kierowców Straży Miejskiej w Gdyni.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 13.09.2016
Data udostępnienia informacji: 26.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2016 12:10 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski