Z dnia 2016-09-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-09-06 w sprawie:
5037/16/VII/P -
ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: poprawa sprawności niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców Gdyni.
5038/16/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/267/PD/25-W/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Klinika Kultury.
5039/16/VII/K - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
5040/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
5041/16/VII/M - zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Porazińskiej 6C/1
5042/16/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
5043/16/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Truskawkowej i ulicy Migdałowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia ich przebiegu.
5044/16/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Owocowej i ul. Warzywnej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia ich przebiegu.
5045/16/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
5046/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie torów pływackich na krytej pływalni przy Gimnazjum nr 3 w Gdyni.
5047/16/VII/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia.
5048/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni".
5049/16/VII/M - wniesienia aportem wkładu niepieniężnego do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni.
5050/16/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia porozumienia z Panoramą Development Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków wykonania inwestycji drogowej przez Gminę Miasta Gdyni w związku z realizacją przez Spółkę umowy drogowej.
5051/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Kołodziejska).
5052/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
5053/16/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdyni, dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.
5054/16/VII/R - porozumienia dotyczącego współpracy w realizacji akcji edukacyjnej "Akcja O-ksywie Sprzątamy.to!" w ramach międzynarodowej kampanii "Sprzątanie Świata".
5055/16/VII/R - porozumienia dotyczącego współpracy w realizacji akcji edukacyjnej "Sprzątanie Gdyni 2016" w ramach międzynarodowej kampanii "Sprzątanie Świata".
5056/16/VII/R - ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 oraz metody głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego i „Przyjaznej Dzielnicy".
5057/16/VII/R - powierzenia Gdyńskiemu Centrum Sportu realizacji zadania "Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni" w ramach projektu pn.: "Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni".
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 06.09.2016
Data udostępnienia informacji: 26.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2016 11:55 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski