Z dnia 2016-08-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-08-23 w sprawie:
4966/16/VII/O -
zawarcia aneksów do umów: SK/274/OZ/38-W/2014, SK/279/OZ/43-W/2014
4967/16/VII/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I-sze półrocze 2016 roku
4968/16/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Markowi Łucykowi dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu
4969/16/VII/P - utworzenia systemu stałego dyżuru
4970/16/VII/P - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
4971/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (Płk. Stanisława Dąbka)
4972/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4973/16/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 194 do korzystania przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
4974/16/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 79 do korzystania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
4975/16/VII/P - przekazania do korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej 21
4976/16/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka 207 do korzystania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
4977/16/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 186 do korzystania przez Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
4978/16/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej 57 do korzystania przez IX Liceum Ogólnokształcące
4979/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
4980/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
4981/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4982/16/VII/P - przedłużenia umowy podnajmu z dnia 9 stycznia 2006 r. dot. pomieszczeń położonych przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 w Gdyni z Zakładem Rehabilitacji Spółka z o.o.
4983/16/VII/S - sprzedaży w drodze przetargu ofertowego samochodów osobowych marki Renault Laguna nr rej. GA 39963, Skoda Octavia nr rej. GA 64640 i Skoda Octavia nr rej. GA 65650
4984/16/VII/M - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
4985/16/VII/O - powołania Komisji oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy
4986/16/VII/U - podpisania Porozumienia z PKP SKM regulującego zasady współpracy i warunki realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd"
4987/16/VII/U - podpisania Porozumienia z PKP PLK S.A. regulującego zasady współpracy i warunki realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul Podjazd"
4988/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ekologiczno - Transportowych w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
4989/16/VII/O - zawarcia aneksów do umów: SK/256/2014, SK/243/2014
4990/16/VII/M - wykonania remontu sufitu w gminnym budynku użytkowym przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni
4991/16/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 19 w kl. 25 położonego przy ul. Starowiejskiej 25-25A oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
4992/16/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
4993/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Śląskiej
4994/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa w udziale własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Apollina
4995/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Stoczniowców, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
4996/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Grupa zabawowa - czas dla rodziny"
4997/16/VII/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie Gdańsk Press Photo
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 23.08.2016
Data udostępnienia informacji: 16.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2016 15:05 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski