Z dnia 2016-08-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-08-16 w sprawie:
4941/16/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4942/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4943/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4944/16/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Świętego Mikołaja Biskupa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4945/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4946/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4947/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4948/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4949/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4950/16/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Muzycy Pomorza na wspieranie realizacji zadania ,,Półkolonia piłkarska z Frajdą"
4951/16/VII/P - dzierżawy gruntu przeznaczonego na schronisko dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo"
4952/16/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 10, 11 w kl 35 położonych przy ul. Hallera 33-35 oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
4953/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/90/PD/7-W/2016
4954/16/VII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
4955/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2016 r.
4956/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2016 r.
4957/16/VII/M - wykonania remontu dachu budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
4958/16/VII/M - wykonania prac rozbiórkowych i porządkowych na terenie gminnym wokół zespołu pałacowo-parkowego pomiędzy ulicami Folwarczną i Wrocławską
4959/16/VII/S - sprzedaży w drodze przetargu ofertowego samochodu ciężarowego do 3.5t, marki VW Transporter T4 nr rejestracyjny GA 0419C
4960/16/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 2201/15/VII/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej tj. szafki oświetleniowej „MSO Witomińska parking" w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudową ul. Witomińskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni"
4961/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Chwaszczyńska)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 16.08.2016
Data udostępnienia informacji: 26.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2016 15:22 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski