Z dnia 2016-07-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-07-26 w sprawie:
4876/16/VII/K -
zmiany budżetu miasta Gdyni an rok 2016.
4877/16/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok.
4878/16/VII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.
4879/16/VII/P - zmiany umowy Nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni.
4880/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4881/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni - Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24, Gimnazjum Specjalnym nr 21, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4882/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Technikum nr 4 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4883/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4884/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4885/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 29 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4886/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4887/16/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej.
4888/16/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 3843/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
4889/16/VII/O - wyrażenia zgody na przekazanie przez Przedszkole nr 22 w Gdyni kuchenki gazowej na rzecz Przedszkola nr 25 w Gdyni.
4890/16/VII/O - upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podejmowania decyzji w przedmiocie przekazywania mienia ruchomego likwidowanych i przekształcanych szkół oraz rozwiązywanych zespołów szkół.
4891/16/VII/M - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej Miasta Gdyni do przygotowania i realizacji w imieniu Gminy Miasta Gdyni projektu pn.: „Program Akceleracyjny" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Pilotaż Scale UP.
4892/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4893/16/VII/S - zmiany treści Zarządzenia nr 170/14/VII/S z dnia 11 grudnia 2014 r.
4894/16/VII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej i ul. Tezeusza.
4895/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej 1/3 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Józefa Korzeniowskiego 22.
4896/16/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy.
4897/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięcia inwestycyjnego.
4898/16/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.
4899/16/VII/R - sprawie zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych.
4900/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4901/16/VII/S - sprzedaży w drodze przetargu ofertowego samochodu ciężarowego do 3.5t, marki VW Transporter T4 nr rejestracyjny GA 0419C.
4902/16/VII/K - sprawie kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4903/16/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: analiza dzielnic Redłowo i Orłowo w Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2016
Data udostępnienia informacji: 26.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2016 14:16 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski