Z dnia 2016-07-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-07-12 w sprawie:
4838/16/VII/K -  zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2016.
4839/16/VII/K -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok.
4840/16/VII/R -  zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku.
4841/16/VII/R -  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci aktywizacji osób niepełnosprawnych do współdecydowania o dostępności rozwiązań miejskich w zakresie zaangażowania w budżet obywatelski.
4842/16/VII/R -  zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Kamienna Góra zadania remontowego na lata 2016 - 2017.
4843/16/VII/M -  powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych".
4844/16/VII/M -  wykonania przycinki i wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni.
4845/16/VII/M -  powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
4846/16/VII/P -  akceptacji treści projektu umowy PN/14/PNG/14/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej (dz. nr 26 obręb 0017 Karwiny).
4847/16/VII/P -  akceptacji treści projektu umowy PN/16/PNG/16/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 1106 obręb 0015 Grabówek).
4848/16/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Północnej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
4849/16/VII/P -  skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazie opróżnienia i wydania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Hodowlanej 5.
4850/16/VII/R -  utworzenie zespołu do spraw przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
4851/16/VII/P -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (Al. Zwycięstwa 62/51, 62/52, 62/37, 62/38).
4852/16/VII/P -  sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4853/16/VII/P -  powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
4854/16/VII/P -  wypłaty nagród prezydenta za projekt koncepcyjny zabudowy kwartału ulic: Jerzego Waszyngtona, Św. Wojciecha, Św. Piotra i Stefana Żeromskiego w Gdyni.
4855/16/VII/O -  zatwierdzenia wyników na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 11, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni.
4856/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4857/16/VII/P -  zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.
4858/16/VII/U -  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Orłowskiej.
4859/16/VII/P -  nieskorzystanie z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa w udziale własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Apollina.
4860/16/VII/O -  przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związkowych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.
4861/16/VII/P -  akceptacji treści projektu umowy PN/17/PNG/17/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej (dz. nr 1518 obręb 0027 Wielki Kack)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2016
Data udostępnienia informacji: 21.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 13:14 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski