Z dnia 2016-07-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-07-05 w sprawie:
4820/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4821/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4822/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4823/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4824/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4825/16/VII/P -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Kacze Buki)
4826/16/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Częstochowskiej 42 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4827/16/VII/P -  ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
4828/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy J. Bema 13 przeznaczonej do wydzierżawienia
4829/16/VII/P -  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Pułaskiego
4830/16/VII/S -  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
4831/16/VII/P -  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 167 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1566, obręb Działki Leśne
4832/16/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Druskiennickiej 20B, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
4833/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbożowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
4834/16/VII/O -  refundacji kosztów Rajdu Pieszego organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
4835/16/VII/M -  przyznania nagrody i wyróżnień w piętnastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
4836/16/VII/U -  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Olgierda i Żniwnej
4837/16/VII/M -  akceptacji treści regulaminu konkursu na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 05.07.2016
Data udostępnienia informacji: 21.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 13:10 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski