Z dnia 2016-06-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-06-28 w sprawie:
4791/16/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/512/UI/106-W/2015 z dnia 29.07.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boisk sportowych na terenie VI LO w Gdyni, przy ul. Kopernika 34"
4792/16/VII/M -  zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Woj. Wachowiaka 33/1
4793/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4794/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4795/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4796/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4797/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4798/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4799/16/VII/R -  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
4800/16/VII/S -  zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
4801/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4802/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4803/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4804/16/VII/O -  refundacji kosztów organizacji warsztatów edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 20
4805/16/VII/O -  wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas wakacji letnich
4806/16/VII/O -  złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4807/16/VII/O -  refundacji kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni na Finał Ogólnopolskiej Gimnazjady w koszykówce dziewcząt w Kołobrzegu
4808/16/VII/O -  refundacji kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni na Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym w Chojnicach
4809/16/VII/R -  podpisania porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego skierowania mieszkańca Gdyni do Dziennego Domu Pobytu w Sopocie oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Miasto Gdynię
4810/16/VII/R -  nadania lokalom komunalnym położonym w Gdyni przy ul. Widnej 10 D/12 oraz przy ul. Zamenhofa 1/89 statusu mieszkań treningowych
4811/16/VII/U -  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Dworcowej i Podjazd w Gdyni
4812/16/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31.05.2013 r. oraz KB/821/UI/154-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
4813/16/VII/U -  zawarcia umowy dotyczącej zasad wsparcia w ramach programu ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni
4814/16/VII/M -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"
4815/16/VII/M -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
4816/16/VII/S -  zawarcia porozumienia z Radosławem Brzozowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Trójmiejska Szkoła Fotografii z siedzibą ul.Wierzbowa34, Gdynia, powiat Gdyni
4817/16/VII/R -  wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni" w ramach przedsięwzięcia pn. „Metropolitarny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej" (Oś Priorytetowa 6: „Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020; Działanie 6.1: „Aktywna integracja"; Poddziałanie 6.1.1: „Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT")
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 26.06.2016
Data udostępnienia informacji: 21.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.07.2016 13:04 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski