Z dnia 2016-06-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-06-21 w sprawie:
4774/16/VII/P -
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu pilotażowego „Od drzwi do drzwi"
 4775/16/VII/R -  przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Świętego Mikołaja Biskupa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego
 4776/16/VII/M -  wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej IV - innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 - innowacje społeczne
 4777/16/VII/M -  wykonania dezynsekcji w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych budynku gminnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 4778/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 4779/16/VII/O -  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w 2016 roku
 4780/16/VII/R -  ogłoszenia I edycji konkursu „Przyjazna dzielnica"
 4781/16/VII/P -  zmieniające umowę nr PON/8/PFRON/2016 zawartą dnia 12 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
 4782/16/VII/P -  zmiany treści umowy dzierżawy nr PN/287/D/15 z dnia 16 grudnia 2015 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Władysława IV
 4783/16/VII/P -  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2016 roku"
 4784/16/VII/M -  akceptacji treści umowy współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a See Bloggers Sp. z o.o.
 4785/16/VII/O -  powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 oraz dyrektora Gimnazjum nr 11 w Gdyni
 4786/16/VII/U -  rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 21.06.2016
Data udostępnienia informacji: 28.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2016 15:12 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski