Z dnia 2016-05-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-05-17 w sprawie:
4628/16/VII/M -
wyrażenia zgody na nadanie drodze wewnętrznej nazwy ulica "Franciszkańska"
4629/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni"
4630/16/VII/P - rozwiązania umowy z Fundacją wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między Słowami"
4631/16/VII/P - zmieniające umowę nr KB/71/PON/16/W/2016 zawartą dnia 14 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
4632/16/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
4633/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4634/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4635/16/VII/P - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bałtyk" umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę drogową
4636/16/VII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w roku 2016
4637/16/VII/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły" oraz „Poznaj pracę biologa" organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
4638/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Suwałkach oraz na XXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 w Wyszkowie
4639/16/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem pododdziału reprezentacyjnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na IV Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem
4640/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu boiska sportowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, ul. Bema 33
4641/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2015 rok
4642/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2015
4643/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2015
4644/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2015
4645/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2015
4646/16/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za rok 2015
4647/16/VII/U - zawarcia porozumienia dotyczącego udzielenia przez firmę KRJ Sp. z o.o. gwarancji jakości robót przewidywanych do wykonania w pasie drogowym ul. Kołłątaja w Gdyni
4648/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni, na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego wraz z budową ścieżek rowerowych" (zadanie 1)
4649/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej pn. „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni"
4650/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
4651/16/VII/M - udzielenia zgody na używanie nazwy Gdynia w znaku towarowym
4652/16/VII/M - organizacji Targów Pracy w Gdyni w dniu 31 maja 2016 roku na terenie Hali Gdynia ARENA
4653/16/VII/M - upoważnienia kierownika referatu windykacji jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"
4654/16/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie KM PSP w Gdyni w 2016 r.
4655/16/VII/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2016 roku"
4656/16/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: edukacja żywieniowa osób niepełnosprawnych
4657/16/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia
4658/16/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym
4659/16/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych
4660/16/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z zacieśnianiem więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 17.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2016 14:05 Korekta Piotr Wiśniewski
19.05.2016 14:04 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski