Z dnia 2016-05-10


Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-05-10 w sprawie:
4604/16/VII/P -
wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego organizacji konferencji naukowo-szkoleniowej
4605/16/VII/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
4606/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4607/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4608/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4609/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4610/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4611/16/VII/M - dozorowania nieruchomości przy ul. Demptowskiej 46
4612/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie lodowiska przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, ul. Bema 33
4613/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Akacjowej 2A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4614/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Źródło Marii, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich
4615/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Króla Jana III, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich celem polepszenia warunków zagospodarowania ich nieruchomości
4616/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Małokacka
4617/16/VII/M - upoważnienia kierownika referatu dochodów jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"
4618/16/VII/U - uruchomienie środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
4619/16/VII/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
4620/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni"
4621/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1128/UI/228-W/2013 z dnia 17.12.2013 r. na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kopernika i Heweliusza
4622/16/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Fundacja Inicjatyw Społecznych Łajba na wspieranie realizacji zadania ,,Umiejętność aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórcze rozwiązywanie problemów poprzez udział w Finale Światowym na Uniwersytecie Iowa w Ames- USA"
4623/16/VII/M - zmiany „Regulaminu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia" oraz „Zasad naboru, monitoringu i weryfikacji projektów w ramach Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdyni"
4624/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Bankiem Żywności w Trójmieście na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4544/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.04.2016 r.
4625/16/VII/R - podpisania Deklaracji o przygotowaniu projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia" do uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
4626/16/VII/R - podpisania Deklaracji o przygotowaniu projektu pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury trolejbusowej" do uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
4627/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2016
Data udostępnienia informacji: 16.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2016 09:46 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski