Z dnia 2016-04-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-04-26 w sprawie:
4509/16/VII/P  - udzielenia licencji
4510/16/VII/R  - przyznania dotacji podmiotowi, prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja - gimnastyka dla Seniorów"
4511/16/VII/R  - przyznania dotacji podmiotowi, prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja - wycieczki dla Seniorów"
4512/16/VII/R  - zmiany umowy w sprawie projektu pt.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014
4513/16/VII/R  - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
4514/16/VII/M  - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Centrum Handlowym Batory
4515/16/VII/M  - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Polska
4516/16/VII/M  - przestawienia pieców grzewczych w 4 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
4517/16/VII/O  - przekazania środków finansowych podmiotowi leczniczemu Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
4518/16/VII/O  - zawarcia aneksów do umów: SK/88/OZ/58-w/2014, SK/268/OZ/32-w/2014
4519/16/VII/O  - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu Lokalny Animator Sportu z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku
4520/16/VII/O  - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły Leyce Professionnel Maryse Bastie w Hayange we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
4521/16/VII/O  - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu" w Iowa State University, Ames w Stanach Zjednoczonych Ameryki
4522/16/VII/O  - dofinansowania kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Gimnazjum nr 4 do Atlanty w Stanach Zjednoczonych w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination"
4523/16/VII/O  - przekazania środków finansowych dla gdyńskich placówek oświatowych z okazji jubileuszy
4524/16/VII/O  - zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie cateringu przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni podczas Gdyńskiej Giełdy Szkół "Gimnazja na Start"
4525/16/VII/S  - postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi, bez wpisu do rejestru, czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
4526/16/VII/S  - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
4527/16/VII/K  - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4528/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4529/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4530/16/VII/P  - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Heidricha przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4531/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 1 rok
4532/16/VII/P  - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Orzechowej
4533/16/VII/P  - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kontenerowej
4534/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zorzy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4535/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Krokowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
4536/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego 32, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4537/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4538/16/VII/M  - zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Jury Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"
4539/16/VII/P  - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 15 lat w drodze przetargu
4540/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m² stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły (arch. część dz. nr 1062/10) położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
4541/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 40 m² stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły (arch. część dz. nr 1062/10) położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
4542/16/VII/P  - konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych - z napojami gorącymi i zimnymi ( z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz owocami w zamkniętych pojemnikach w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku
4543/16/VII/R  - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
4544/16/VII/R  - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Dla Was na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
4545/16/VII/S  - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
4546/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4547/16/VII/M  - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4548/16/VII/O  - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne ,,Wyspa" na wspieranie realizacji zadania Organizacja w Gdyni pierwszego etapu i finałów krajowych 16 Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK
4549/16/VII/P  - zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
4550/16/VII/P  - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku"
4551/16/VII/P  - zawarcia umowy licencyjnej
4552/16/VII/R  - zmiany umowy o współpracy dotyczącej realizacji Projektu Partnerskiego pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
4553/16/VII/M  - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku
4554/16/VII/M  - wyrażenia zgody na złożenie przez Laboratorium Innowacji Społecznych wniosku do programu Erasmus+ KA2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 26.04.2016
Data udostępnienia informacji: 16.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2016 09:21 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski