Z dnia 2016-04-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-04-20 w sprawie:  
4471/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/253/UI/42-W/2015 z dnia 29.10.2015 r. na wykonanie zamiennego projektu wykonawczego wraz z częścią kosztową dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu- etap II"
4472/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
4473/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć remontowych na lata 2016 - 2018
4474/16/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zadania inwestycyjnego na lata 2016 - 2018
4475/16/VII/M - wykonania rozbiórki czterech garaży przy ul. Batorego - dz. nr 1632 obręb 0026 Śródmieście
4476/16/VII/M - opinii dot. projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
4477/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali wokalnej w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni przy ul. Grabowo 2
4478/16/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131 (kl. 125 lok. nr 6)
4479/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
4480/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
4481/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Tyborczyk)
4482/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Bigott)
4483/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Sawicka-Menkina)
4484/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Sobociński)
4485/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1/U/1-W/2015 z dnia 20.01.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące ścieżki w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
4486/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót uzupełniających dotyczących budowy Miejskiej Sieci Szkieletowej w ramach zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
4487/16/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2016) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
4488/16/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego poprawy sprawności metodą Halliwicka
4489/16/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: Morskie Dzieci 2016
4490/16/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016, ogłoszonego zarządzeniem nr 4264/2016/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 marca 2016 r.
4491/16/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/110/PD/12-W/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni
4492/16/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
4493/16/VII/O - dofinansowania kosztów wymiany międzynarodowej uczniów w ramach współpracy szkół z Chapmangymnasiet w Karlskronie i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
4494/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum Saint Géneviẻve w Bolbec we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
4495/16/VII/M - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych na rzecz przedszkola nr 47, będącego gdyńską, samorządową placówką oświatową
4496/16/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku w sprawie rozwiązania umowy nr KB/617/UI/115-W/2014 z dn.16.10.2014 r. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Chylońskiej, dz. nr 812/28
4497/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
4498/16/VII/R - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron porozumienia z Powiatem Lęborskim w sprawie kierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Lęborku na terenie Powiatu Lęborskiego
4499/16/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa 17 - OTKKF „CHECZ"
4500/16/VII/P - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia dotyczącej terenu położonego przy ul. Falistej 22, 24, Lelewela 7-9
4501/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Placu Dworcowym, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2016 r.
4502/16/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o uchylenie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
4503/16/VII/R - zmiany umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
4504/16/VII/M - ogłoszenia konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
4505/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw opiniowania projektów umów związanych z wydatkowaniem środków finansowych, przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 20.04.2016
Data udostępnienia informacji: 25.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2016 15:11 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski