Z dnia 2016-04-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-04-12 w sprawie:  
4423/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4424/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4425/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4426/16/VII/R - przekazania drewna na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
4427/16/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4428/16/VII/M - udzielenia zgody na zorganizowanie i prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym przy ul. Śląskiej 51 bl. 1 nr 141
4429/16/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 17w Gdyni
4430/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (Przewodowska)
4431/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 73 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4432/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sarniej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4433/16/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Siemiradzkiego 1A w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4434/16/VII/P - wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 19-23 kl. 19 (lokal mieszkalny nr 8)
4435/16/VII/P - wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 25-29 kl. 25 (lokal mieszkalny nr 7)
4436/16/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Armatorów
4437/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa 17 - OTKKF „CHECZ"
4438/16/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1637G ulicy Wrocławskiej w Gdyni
4439/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (Dunaj)
4440/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
4441/16/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
4442/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/90/PD/7-W/2016
4443/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/802/PD/51-W/2015
4444/16/VII/P - zmieniające umowę nr KB/71/PON/16/W/2016 zawartą dnia 14 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
4445/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna niepełnosprawnej ruchowo młodzieży w wieku szkolnym
4446/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych i budowania wolontariatu dorosłych osób niepełnosprawnych
4447/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania związanego z przygotowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie do niezależnego życia
4448/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z zacieśnianiem więzi osób niepełnosprawnych z członkami rodzin
4449/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego edukacji żywieniowej osób niepełnosprawnych
4450/16/VII/M - upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"
4451/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4452/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Złotej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2016 roku
4453/16/VII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/128/D/13 z dnia 30 lipca 2013 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138
4454/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej pn. „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni"
4455/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/595/UI/117-W/2015r. z dnia 16.09.2015r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowy oświetleń w 3 lokalizacjach na terenie w Gdyni
4456/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umów na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
4457/16/VII/U - akceptacji zmiany treści umów na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
4458/16/VII/R - zatwierdzenia wyników pilotażowej edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica" oraz wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów
4459/16/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego dla Fundacji Pegaz.La
4460/16/VII/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz zakupem niezbędnego wyposażenia" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4461/16/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/353/PD/11-W/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Zaczytani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
4462/16/VII/O - organizacji cateringu przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni podczas Gdyńskiej Giełdy Szkół "Gimnazja na Start"
4463/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
4464/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
4465/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z 19.12.2006 r. zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
4466/16/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy nr SOO/1255/01/PB z 31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
4467/16/VII/M - przyjęcia treści nowego Regulaminu pracy jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2016"
4468/16/VII/O - organizacji kampanii informacyjno - promocyjnej pod nazwą „Gimnazja na Start - Gdyńska Giełda Szkół"
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 04.04.2016
Data udostępnienia informacji: 12.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2016 14:55 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
12.04.2016 14:02 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski