Z dnia 2016-03-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-03-22 w sprawie:  

4313/16/VII/P -  zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Emigracji w Gdyni

4314/16/VII/P  -  wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego organizacji spotkania integracyjnego z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni”

4315/16/VII/R  -  udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Jezior - dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do przekazywania informacji gospodarczych do biur informacji gospodarczej

4316/16/VII/R  -  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8/2016 do umowy nr KB/7/MOPS/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni

4317/16/VII/R  -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na finansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

4318/16/VII/R  -  zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Aliną Kołelis i Panem Piotrem Kołelis umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni

4319/16/VII/M  -  zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bp. Dominika 25

4320/16/VII/S  -  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

4321/16/VII/M  -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

4322/16/VII/M  -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

4323/16/VII/M  -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

4324/16/VII/O  -  dofinansowania kosztów związanych kosztów pobytu w Gdyni uczniów ze szkoły w Oberasbach w Niemczech

4325/16/VII/K  -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy

4326/16/VII/S  -  przyjęcia aneksu nr 6 do porozumienia sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni

4327/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 117-121 kl.121 (lokal mieszkalny nr 10)

4328/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 123-131 kl.127 (lokal mieszkalny nr 1)

4329/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 25-29 kl. 17 (lokal mieszkalny nr 7)

4330/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Lucjana Cylkowskiego 11 C (lokal mieszkalny nr 8)

4331/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Lucjana Cylkowskiego 11 C (lokal mieszkalny nr 14)

4332/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190 (lokal mieszkalny nr 20)

4333/16/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 750m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Tucholskiej 1 – działki nr 43 (arch. dz. 159/22) obręb 0021 Oksywie – przeznaczonej do wydzierżawienia

4334/16/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów 59, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

4335/16/VII/P  -  określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego – Muzeum Marynarki Wojennej

4336/16/VII/P  -  określenia warunków ustanowienia służebności drogowej na rzecz Baltic Invest Development Sp. z o.o. – Źródło Marii

4337/16/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok

4338/16/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok

4339/16/VII/P  -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Morskiej – Struga Cisowska

4340/16/VII/P  -  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni – ul. Zawiszy Czarnego

4341/16/VII/P  -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej

4342/16/VII/P  -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej

4343/16/VII/P  -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 128 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków – część działki nr 119 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 1062/9) – przeznaczonej do wydzierżawienia

4344/16/VII/P  -  zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rutowej 11

4345/16/VII/R  -  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020

4346/16/VII/R  -  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni

4347/16/VII/R  -  ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie w 2016 roku dziecka placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe

4348/16/VII/R  -  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Gdyni na rok 2016

4349/16/VII/U  -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

4350/16/VII/U  -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej

4351/16/VII/U  -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej

4352/16/VII/M  -  utraty mocy uchwał Zarządu Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Prezesów Zarządów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. oraz Prezesa Forum Kultury Sp. z o.o.

4353/16/VII/M  -  wykonania utwardzenia dojazdu do garaży przy ul. Wójta Radtkego 47 i 49

4354/16/VII/M  -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

4355/16/VII/M  -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

4356/16/VII/M  -  zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia p/o Z- cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

4357/16/VII/P  -  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/147/D/13 z dnia 22 lipca 2013 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138

4358/16/VII/R  -  ustanowienia zasad udzielania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 22.03.2016
Data udostępnienia informacji: 12.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2016 13:53 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski