Z dnia 2016-03-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-03-15 w sprawie:  
4267/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4268/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4269/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4270/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni
4271/16/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona
4272/16/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej
4273/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
4274/16/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
4275/16/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej nowej ścianki oddzielającej gminny lokal mieszkalny nr 8A przy ul. Bema 13 od lokalu nr 8 w tym samym budynku
4276/16/VII/O - ustalenia odpłatności za kształcenie ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującym w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni na rok 2016 oraz podpisania porozumień z powiatami w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu
4277/16/VII/O - dofinansowania kosztów realizacji działań w ramach projektu „Zwolnieni z teorii" dla zespołu Dream Navigation działającego przy X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
4278/16/VII/O - dofinansowania kosztów realizacji formy artystycznej Mini Gdynia Open 2016, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 14 w Gdyni
4279/16/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy" organizowanego przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
4280/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu czterech uczniów z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych wraz z opiekunem do Alfeld w Niemczech w ramach praktyk międzynarodowych
4281/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów z Gimnazjum nr 4 do Wrocławia w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination"
4282/16/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu dwóch nauczycieli i pięciu uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego do Arnhem w Holandii w ramach międzynarodowego programu „Przekroczyć granicę od pamięci do historii"
4283/16/VII/O - dofinansowania kosztów związanych wyjazdem do Leeuwarden w Holandii uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół nr 5
4284/16/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z pobytem w Gdyni uczniów z Holandii w ramach wymiany międzynarodowej z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących
4285/16/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum Leonardo de Vinci w Calais we Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
4286/16/VII/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XVII Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej"
4287/16/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXXIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
4288/16/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wymianą międzynarodową uczniów pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni i szkołą Yhteiskoulun Lukio w Kouvola w Finlandii
4289/16/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wymianą międzynarodową uczniów pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 w Gdyni i szkołą w Hamburgu
4290/16/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konferencji Tricity Model United Nations
4291/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4292/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i Puckiej - Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
4293/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 1 - POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
4294/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Puckiej 120 - Anna i Jacek Folarz
4295/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/21 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4296/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
4297/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
4298/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Zygmunta Augusta 6/61 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4299/16/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
4300/16/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Starochwaszczyńska)
4301/16/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom" organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
4302/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4303/16/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
4304/16/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku"
4305/16/VII/M - przyjęcia Raportu z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni
4306/16/VII/R - upoważnienia pracownika jednostki budżetowej - „Zarząd Dróg i Zieleni" do załatwiania spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, z ustawy o drogach publicznych oraz z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
4307/16/VII/M - unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości poniżej 207 000 EURO na kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji docelowego wykorzystania przez Gminę Miasta Gdyni infrastruktury lotniska Gdynia - Oksywie
4308/16/VII/M - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku
4309/16/VII/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Sandomierskiej 1B/18, Tucholskiej 1/1, 1/6, 1/9, 1/10, 1/15, i 1/16
4310/16/VII/M - wykonania prac naprawczych w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 7, Dąbrowskiego 29-35, Harcerskiej 3/2A i Zygmunta Augusta 13/8
4311/16/VII/U - zawarcia umowy określającej zasady patronatu Narodowego Instytutu Dziedzictwa nad 5. międzynarodową konferencją „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" 20-22 października 2016 r.
4312/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę załącznika do Zarządzenia nr 16520/14/VI/U z dnia 23.10.2014 r. dotyczącego określenia zasad współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji określającego zasady współpracy przy realizacji robót polegających na budowie sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Kuśnierskiej
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 15.03.2016
Data udostępnienia informacji: 25.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2016 11:44 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski