Z dnia 2016-03-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-03-08 w sprawie:  
4235/16/VII/M - organizacji XVIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału nagrody Kolosy 2015
4236/16/VII/P - zmieniające zarządzenie nr 3870/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
4237/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni"
4238/16/VII/R - zawarcia aneksu 4 do Umowy Partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" z dnia 30 sierpnia 2010 r.
4239/16/VII/M - uregulowania zobowiązań wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Wójta Radkego 43 w Gdyni wynikających z kosztów zarządu nieruchomością wspólną
4240/16/VII/M - wykonania projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Przemyskiej 16 w Gdyni
4241/16/VII/M - remontu gminnego garażu nr 3 przy ul. Świętojańskiej 139 w Gdyni
4242/16/VII/M - wykonania przycinki i wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
4243/16/VII/M - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
4244/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
4245/16/VII/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo
4246/16/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4247/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4248/16/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4249/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego 66, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4250/16/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 17 miesięcy
4251/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
4252/16/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18
4253/16/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4254/16/VII/U - przyjęcia wzoru umowy oraz wniosków o przyznanie dotacji ekologicznych dla mieszkańców Gdyni i uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych
4255/16/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31.05.2013 r. oraz KB/281/UI/154-W/2014 z dnia 27.11.2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
4256/16/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją Adaptacja M&K
4257/16/VII/R - udzielenia upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania zaświadczeń i postanowień
4258/16/VII/R - zawarcia umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd"
4259/16/VII/R - zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami pilotażowego programu „Aktywny samorząd", powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Gminą Miasta Gdyni
4260/16/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni"
4261/16/VII/R - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia umowy odpłatnego nabycia urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej i ul. Wielkopolskiej w Gdyni od Cadena S.A. w Sopocie oraz zawarcia ugody pozasądowej w sprawie umorzenia postępowania sądowego sygn. akt. IC 1089/14/MK
4262/16/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
4263/16/VII/M - wykonania remontów 9 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Morskiej 93/85, Okrzei 22A/5, Okrzei 22B/1, Opata Hackiego 31/17, Rolniczej 12/25, Zamenhofa 1/2, Zamenhofa 1/89, Zamenhofa 6/80 i Zamenhofa 9/7
4264/16/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016
4265/16/VII/P - udzielenia dotacji Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 08.03.2016
Data udostępnienia informacji: 25.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2016 11:41 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski