Z dnia 2016-03-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-03-01 w sprawie:  
4184/16/VII/M -  wykonania projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 6 w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Morskiej 67
4185/16/VII/M -  wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni - działka nr 114 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana (nr arch. 885/252 KM 59)
4186/16/VII/R -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR" w Kołobrzegu, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach
4187/16/VII/M -  podpisania porozumienia dotyczącego ekspozycji sprzętu podróżniczego w związku z organizacją XVIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
4188/16/VII/M -  zabezpieczenia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Gen. Hallera 29/5 i Steyera 1B/17
4189/16/VII/R -  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2016 roku
4190/16/VII/R -  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
4191/16/VII/M -  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5/2016 z dnia 03.02.2016r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bema 4 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
4192/16/VII/P -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Żaglowa i Jachtowa)
4193/16/VII/P -  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Spacerowej
4194/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
4195/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
4196/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4197/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 60 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4198/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szafranowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4199/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
4200/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 877m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 17 - działki nr 1981 i 1980 (arch.dz. 79 i 82) obręb 0020 Obłuże - przeznaczonej do wydzierżawienia
4201/16/VII/P -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 25-29 kl. 27 (lokal mieszkalny nr 9)
4202/16/VII/P -  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 117-121 kl.117 (lokal mieszkalny nr 8)
4203/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4204/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4205/16/VII/M -  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
4206/16/VII/U -  gminnej ewidencji zabytków
4207/16/VII/R -  unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
4208/16/VII/K -  zawarcia porozumienia o spłacie długu
4209/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4210/16/VII/P -  zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia XVII edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier"
4211/16/VII/P -  powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku"
4212/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Łepecka)
4213/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Lis)
4214/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/Korzennej 3A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4215/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4216/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4217/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki - Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
4218/16/VII/P -  użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Placu Grunwaldzkim na rzecz Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni
4219/16/VII/R -  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
4220/16/VII/M -  zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Zatrudnienie, Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Mechanizm Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4221/16/VII/M -  zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4222/16/VII/M -  zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4223/16/VII/M -  zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4224/16/VII/P -  zatwierdzenia projektu porozumienia i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę wartości nakładów poczynionych na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni położonym przy Al. Zwycięstwa 138/15
4225/16/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni"
4226/16/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
4227/16/VII/U -  wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej dla posesji położonych przy ulicy Kuśnierskiej w Gdyni"
4228/16/VII/M -  akceptacji przyjęcia „Laboratorium Innowacji Społecznych" do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
4229/16/VII/M -  określenia siedziby jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni „Laboratorium Innowacji Społecznych"
4230/16/VII/M -  przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni lokalu użytkowego przy ul. Kartuskiej 20B, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
4231/16/VII/M -  wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 15318/14/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2014 roku
4232/16/VII/M -  wskazania jednostki budżetowej organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gdyni - wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadających na lokalne konteksty i potrzeby społeczności" dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
4233/16/VII/P -  zmieniające zarządzenie nr 3870/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 01.03.2016
Data udostępnienia informacji: 08.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2016 10:09 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski