Z dnia 2016-02-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-02-16 w sprawie:  
4117/16/VII/S -  udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Laboratorium Innowacji Społecznych
4118/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4119/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4120/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4121/16/VII/P -  wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego terapii osób z afazją przy zastosowaniu innowacyjnego narzędzia terapeutycznego Dr Neuronowski
4122/16/VII/R -  ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni
4123/16/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4124/16/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4125/16/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4126/16/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4127/16/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4128/16/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
4129/16/VII/M -  zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (II)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4130/16/VII/M -  zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (II)" na 2016 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4131/16/VII/M -  wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25, Reja 4 i Świętojańskiej 132
4132/16/VII/O -  dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich w Hadze
4133/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4134/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4135/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Oliwkowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4136/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kamiennej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4137/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4138/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 52 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4139/16/VII/P -  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych
4140/16/VII/P -  konkursu ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
4141/16/VII/S -  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2016
4142/16/VII/M -  nieodpłatnego przekazania zestawu znaków i sygnalizatorów miasteczka ruchu drogowego na rzecz samorządowej placówki oświatowej
4143/16/VII/R -  powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadania zleconego realizowanego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
4144/16/VII/R -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Miasto Gdynię
4145/16/VII/R -  zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 r.
4146/16/VII/P -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu terenu położonego w rejonie ul. Morskiej 200
4147/16/VII/P -  rozwiązania umów dzierżaw nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
4148/16/VII/P -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Leśna Polana)
4149/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy Pl. Konstytucji oraz podpisania umowy podnajmu gruntu będącego we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonego przy Pl. Konstytucji z Pomorską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. na czas oznaczony 3 lata
4150/16/VII/M -  opróżnienia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 8/31, Chwarznieńskiej 8/63, Nowogrodzkiej 38A/8, Partyzantów 39 bl. II/59 i Warszawskiej 18A/13
4151/16/VII/M -  wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Markiem N. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ELSOLID"
4152/16/VII/O -  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z Liceum w Maarssen w ramach współpracy międzynarodowej
4153/16/VII/O -  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów z liceum w St. Junien w ramach współpracy międzynarodowej
4154/16/VII/O -  dofinansowania kosztów pobytu w Orthez we Francji grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w ramach Europejskich Spotkań Francuskojęzycznych Teatrów Szkolnych Pantomines 2016
4155/16/VII/O -  zmiany zarządzenia nr 3982/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2016 r.
4156/16/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
4157/16/VII/R -  zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz zakupem nowoczesnego taboru" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
4158/16/VII/U -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdynia nr 16145/14/VI/U z dnia 16.09.2014 r. na udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działkach nr 812/28, 997/27 przy ul. Chylońskiej w ramach zadania pn: „Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w Gdyni"
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 16.02.2016
Data udostępnienia informacji: 25.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2016 15:33 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski