Z dnia 2016-02-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-02-09 w sprawie:   
4085/16/VII/P -  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Szyprów, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
4086/16/VII/M -  zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
4087/16/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
4088/16/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
4089/16/VII/R -  uruchomienia środków na realizację dotacji na utylizację odpadów zawierających azbest oraz likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
4090/16/VII/S -  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
4091/16/VII/R -  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
4092/16/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Mitry 7A
4093/16/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Bursztynowa 1A
4094/16/VII/P -  akceptacji treści umowy PN/9/PNG/9/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Jackiem Chodakowskim o ekspozycję reklam przy ul. Przebendowskich (część dz. nr 1872 obręb 0022 Orłowo)
4095/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1100 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 127 (arch.dz.1062/10) obręb 0009 Babie Doły - przeznaczonej do wydzierżawienia
4096/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1100 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 152 (arch.dz.80/3) obręb 0009 Babie Doły - przeznaczonej do wydzierżawienia
4097/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4098/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4099/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Józefa Bema/Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4100/16/VII/P -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Starochwaszczyńska)
4101/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4102/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kapitańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4103/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
4104/16/VII/P -  określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sambora
4105/16/VII/P -  podpisania aneksu do umowy najmu dotyczącej lokalu w budynku Dworca Głównego PKP
4106/16/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pt. „Prowadzenie na terenie Gdyni lokalnego ośrodka w ramach realizacji Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Gdyni poprzez działania edukacyjno-informacyjne oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie Kibice Razem w okresie od 21.03.2016 roku do 31.12.2018 roku"
4107/16/VII/M -  wykonania remontów 10 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 4/70, Chwarznieńskiej 6/5, Chwarznieńskiej 6/29, Chwarznieńskiej 6/35, Handlowej 9A/15, Handlowej 9A/34, Morskiej 47B/17, Morskiej 91/16, Morskiej 109/9 i Warszawskiej 55/11
4108/16/VII/M -  wykonania dokumentacji projektowej nowej ścianki oddzielającej gminny lokal mieszkalny nr 8A przy ul. Bema 13 od lokalu nr 8 w tym samym budynku
4109/16/VII/O -  rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej
4110/16/VII/P -  wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
4111/16/VII/P -  zmieniające umowę nr KB/67/PON/12/W/2016 zawartą dnia 4 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji I Integracji „Tacy Sami"
4112/16/VII/S -  uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 4/01/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2001 r.
4113/16/VII/R -  zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2016 r."
4114/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4115/16/VII/U -  zmieniające zarządzenie 1934/15/VII/U z 06.05.2015 r. w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego w Gdyni
4116/16/VII/P -  organizacji balu karnawałowego dla dzieci
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 09.02.2016
Data udostępnienia informacji: 25.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2016 15:29 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski