Z dnia 2016-02-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-02-02 w sprawie:   

4064/16/VII/K -  zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4065/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4066/16/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4067/16/VII/R -  przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"
4068/16/VII/R -  zmiany treści umów realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni
4069/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. L. Cylkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4070/16/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
4071/16/VII/P -  wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej
4072/16/VII/P -  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Energetyków
4073/16/VII/O -  wyrażenia zgody na użyczenie budynku i terenu Zespołu Szkół nr 5 w Gdyni na organizację jubileuszowego rajdu „z kompasem"
4074/16/VII/O -  przekazania środków finansowych dla gdyńskich placówek oświatowych z okazji jubileuszy
4075/16/VII/O -  rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia
4076/16/VII/P -  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2016 roku"
4077/16/VII/U -  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdynia Przedsiębiorstwem ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicach Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II w Gdyni
4078/16/VII/P -  wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Stryjskiej
4079/16/VII/U -  zmiany zarządzenia nr 14591/14/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.04.2014 r. o powołaniu zespołu do spraw ochrony i promocji gdyńskiego modernizmu
4081/16/VII/O -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska"
4082/16/VII/M -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 02.02.2016
Data udostępnienia informacji: 25.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2016 15:25 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
25.02.2016 15:25 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski