Z dnia 2016-01-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-01-26 w sprawie:   
4021/16/VII/K  - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2016
4022/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
4023/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
4024/16/VII/R  - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
4025/16/VII/R  - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej"
4026/16/VII/R  - podpisania porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego pokrywania przez Miasto Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
4027/16/VII/R  - podpisania porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Miasto Gdynię
4028/16/VII/R  - podpisania porozumienia z Miastem Gdańsk dotyczącego pokrywania przez Miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku
4029/16/VII/R  - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
4030/16/VII/M  - obsługi i konserwacji przepompowni wód opadowych przy budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni
4031/16/VII/M  - wykonania remontu drogi dojazdowej przy budynku mieszkalnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 76 - dz. nr 583, 585, 587 obręb 0025 Redłowo
4032/16/VII/O  - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w 2016 roku
4033/16/VII/O  - udzielenia dotacji dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ w 2016 roku
4034/16/VII/O  - refundacji kosztów wyjazdu uczniów oraz nauczycieli na Finał XVIII Edycji Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych ,, Perspektywy''
4035/16/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie lodowiska przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni, ul. Bema 33
4036/16/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie torów krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
4037/16/VII/R  - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
4038/16/VII/P  - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016
4039/16/VII/P  - powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
4040/16/VII/S  - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
4041/16/VII/P  - akceptacji treści umowy PN/21/PNG/21/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz. nr 204 obręb 0028 Witomino-Radiostacja)
4042/16/VII/P  - akceptacji treści umowy PN/22/PNG/22/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (część dz. nr 2067 obręb 0022 Orłowo)
4043/16/VII/P  - akceptacji treści projektu umowy PN/1/PNG/1/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz. nr 1581 obręb 0012 Cisowa)
4044/16/VII/P  - akceptacji treści projektu umowy PN/2/PNG/2/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 1341 obręb 0015 Grabówek)
4045/16/VII/P  - akceptacji treści projektu umowy PN/3/PNG/3/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 1909 obręb 0010 Chylonia)
4046/16/VII/P  - akceptacji treści projektu umowy PN/4/PNG/4/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego (dz. nr 762 obręb 0026 Śródmieście)
4047/16/VII/P  - akceptacji treści projektu umowy PN/5/PNG/5/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (dz. nr 113 obręb 0025 Redłowo)
4048/16/VII/P  - akceptacji treści projektu umowy PN/8/PNG/8/D/16 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Drzymały (dz. nr 532 obręb 0018 Leszczynki)
4049/16/VII/M  - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków sanitarnych obsługujących gminne budynki mieszkalne przy ulicy Zielonej 32 oraz Dickmana 18÷30 i 38
4050/16/VII/S  - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
4051/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Południowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4052/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
4053/16/VII/O  - wysokości dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w 2016 roku
4054/16/VII/O  - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
4055/16/VII/O  - wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków, uprawniającej do otrzymania dotacji w roku 2016
4056/16/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń szkolnych Gimnazjum nr 1 w Gdyni
4057/16/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
4058/16/VII/O  - wyrażenia zgody na użyczenie sali nr 30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni przy ul. Bema 33
4059/16/VII/O  - zgody na użyczenie gabinetu lekarskiego w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
4060/16/VII/O  - przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 26.01.2016
Data udostępnienia informacji: 28.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2016 13:54 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski