Z dnia 2016-01-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2016-01-12 w sprawie:     
3951/16/VII/K  - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
3952/16/VII/K  - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
3953/16/VII/K  - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2016
3954/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2016 rok
3955/16/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
3956/16/VII/R  - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"
3957/16/VII/R  - ogłoszenia pilotażowej edycji konkursu „Przyjazna dzielnica"
3958/16/VII/K  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3959/16/VII/K  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3960/16/VII/K  - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
3961/16/VII/K  - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
3962/16/VII/K  - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
3963/16/VII/K  - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
3964/16/VII/S  - zmieniające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
3965/16/VII/P  - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
3966/16/VII/R  - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 - 2018
3967/16/VII/R  - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych na lata 2016 - 2018
3968/16/VII/R  - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
3969/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3970/16/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego i XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3971/16/VII/U  - zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015-2035"
3972/16/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
3973/16/VII/U  - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/790/UI/144-W/2014 z dnia 10.12.2014 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym"
3974/16/VII/U  - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Budowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
3975/16/VII/U  - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
3976/16/VII/R  - zmiany umowy w ramach realizacji projektu pn.: ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
3977/16/VII/R  - aneksu do umowy o współpracy dotyczącej realizacji Projektu Partnerskiego pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
3978/16/VII/O  - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych 

3979/16/VII/P  - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2016 roku”

3980/16/VII/S  - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 12.01.2016
Data udostępnienia informacji: 27.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2016 13:56 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
27.01.2016 15:32 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
27.01.2016 15:32 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski