Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Gdyni - Orłowie

Numer umowy:KB/295/UI/52-W/2016
Data podpisania:14.06.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji ust. 5 niniejszego paragrafu, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, 3) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje : 1) budowę palisady w formie umocnienia dna i brzegu ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego, 2) budowę opasek z koszy gabionowych po obu stronach (u nasady projektowanego umocnienia), 3) naprawę 2 zapadniętych materacy na prawym brzegu cieku, 4) tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:SPELWAR HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-711) przy ul. Płońskiej 4
Wartość zamówienia:218 840,41 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 30.06.2016
Data udostępnienia informacji: 30.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2016 10:36 Dodanie informacji Dominika Wojtunik