Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej (...)

Numer umowy:KB/458/UI/86-W/2016
Data podpisania:10.08.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury”, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i dyspozycji SIWZ oraz do wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji umowy: a) część A - rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej, b) część B - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych stanowiących cześć B przedmiotu zamówienia w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem b), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, 3) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 2
Wartość zamówienia:1 105 995,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 11.08.2016
Data udostępnienia informacji: 11.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2016 10:20 Dodanie informacji Dominika Wojtunik