Oświetlenie przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka, ul. Partyzantów (...) w Gdyni

Numer umowy:KB/311/UI/57-W/2016
Data podpisania:03.06.2016r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Oświetlenie: przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka, ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do posesji nr 27 oraz ul. Potasowej w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ:a) część A - wykonanie oświetlenia przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka, b) część B - wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do posesji nr 27, c) część C - wykonanie oświetlenia ul. Potasowej, 2.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z pkt. 3.2.1) SIWZ, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. Ad.1a)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części A obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) wykonanie przecisków mechanicznych, e) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, f) modernizacja istniejącej szafki oświetleniowej MSO Unruga, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Zieleń: odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 5) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ad.1b) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części B obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) demontaż kolidujących lamp, b) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, c) ułożenie rur ochronnych, d) wykonanie uziemienia ochronnego, e) wykonanie przecisków mechanicznych, f) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, g) montaż szafki oświetleniowej z wyposażeniem, h) przyłączenie istniejącego oświetlenia w okolicy kościoła do nowo wybudowanej sieci, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Zieleń, w tym: a) przycięcie pielęgnacyjne gałęzi drzew, b) odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, Ad.1c) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części C obejmuje: 1) Roboty ziemne, 2) Roboty elektryczne, w tym: a) ułożenie kablowej linii oświetleniowej, b) ułożenie rur ochronnych, c) wykonanie uziemienia ochronnego, d) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, e) modernizacja istniejącej szafki oświetleniowej MSO Złota, 3) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, 4) Utwardzenie wjazdu w ul. Potasową, 5) Zieleń, w tym: a) wycinka drzewa i krzewów wraz karpinami i wywozem, b) odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych wraz z pielęgnacją w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego, 6) Tymczasową organizację ruchu na czas budowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:KRELBUD Sp. z o.o., mająca swą siedzibę w Redzie (84-240), ul. Obwodowa 50A
Wartość zamówienia:258 143,12 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Ostapczuk
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Grażyna Cygan
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.09.2016
Data udostępnienia informacji: 01.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2016 10:04 Publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz