nadzór inwestorski "Rozbudowa ul. Wybickiego, Pl. Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z (...)"

Numer umowy:KB/390/UI/69-W/2016
Data podpisania:24.06.2016r.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót będzie obejmował: 1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ; 2. odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie realizowanym przez Wykonawcę robót obejmuje: 1) Budowę kolektora deszczowego DN 300,800,1000 2) Przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej 3) Budowę i przebudowę wodociągu wraz z przyłączami 4) Przebudowę przyłączy ciepłowniczych 5) Przebudowę sieci gazowej 6) Przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych 7) Budowę i przebudowę oświetlenia 8) Przebudowę kanalizacji sanitarnej 9) Odtworzenie studzienek piwnicznych 10) Budowę kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej 11) Likwidację istniejącego uzbrojenia 12) Zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu 13) Rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowych 14) Rozbiórkę i odtworzenie ogrodzeń 15) Budowę elementów małej architektury 16) Zieleń, w tym: a) zabezpieczenie istniejących drzew b) wykonanie ekranów przeciwkorzeniowych, zestawów nawadniających, systemów antykompresyjnych c) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew d) wykonanie oraz odtworzenie trawników e) usunięcie karpin drzew f) pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego 17) Tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót 18) Docelową organizację ruchu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, z siedzibą w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16
Wartość zamówienia:59 040,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,pok.235 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.09.2016
Data udostępnienia informacji: 30.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2016 15:50 publikacja Anna Stankiewicz