Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

Numer umowy:KB/449/UI/81-W/2016
Data podpisania:26.07.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji ust. 5, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO 3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót w związku z niewykonywaniem odcinków ścieżki rowerowej oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU uzyskanego pozwolenia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia:1 230 607,45 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 01.08.2016
Data udostępnienia informacji: 01.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2016 15:47 Korekta Dominika Wojtunik
01.08.2016 15:42 Korekta Dominika Wojtunik
01.08.2016 15:41 Dodanie informacji Dominika Wojtunik