Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni-nadzór inwestorski

Numer umowy:Nr KB/509/UI/100-W/2016
Data podpisania:09.09.2016r.
Przedmiot zamówienia:I.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ) i dyspozycji SIWZ. II.Przedmiot zamówienia udzielanego WYKONAWCY robót obejmuje: 1)wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ; 2)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem II.1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO; 3)odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Ryszard Gad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, mający swą siedzibę w Gdyni (81-261), ul. Dreszera 12A/16
Wartość zamówienia:28 905,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,pok.235, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54,
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.09.2016
Data udostępnienia informacji: 21.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2016 15:28 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz