Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej w Gdyni

Numer umowy:Nr KB/508/UI/99-W/2016
Data podpisania:09.09.2016r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ, 2)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez WYKONAWCĘ dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, 3)odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Pan Marian Mielewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
Wartość zamówienia:1 500 600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,pok.235, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.09.2016
Data udostępnienia informacji: 21.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2016 15:18 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
21.09.2016 15:14 publikacja ogłoszenia Anna Stankiewicz
21.09.2016 15:07 publikacja Anna Stankiewicz