III kwartał 2016 rok

Informacja kwartalna[1] - stan na 30.09.2016r.

           

Ludność

            Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni minione trzy kwartały br. przyczyniły się do spadku liczby ludności z powodu odpływu migracyjnego.
Saldo ruchu migracyjnego ludności wyniosło minus 1 938 osób. Napływ ludności do Gdyni - zameldowania w okresie I-IX 2016 r. wyniósł 1968 osób, a odpływ - wymeldowania -  3 906 osób.
Dodatni przyrost naturalny wynoszący 54 osoby (w okresie I-IX 2016 r. urodziło się 1 818 dzieci, a zmarło 1 764 mieszkańców Miasta) nie zdołał zrównoważyć odpływu migracyjnego.
 
 
urodzenia, zgony

Bezrobocie

                Na koniec III kwartału br. liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 4264 osoby (w tym 2 613 kobiet) i spadła w stosunku do września ubiegłego roku o 18,3%.
 
stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec września br. wyniosła 4,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Analogiczne wskaźniki dla Polski i województwa pomorskiego wynosiły odpowiednio: 8,3 i 7,3 %.
W końcu września 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 84,2% bezrobotnych (3591 osób).
 
 
1.             Struktura bezrobocia
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet osiągnął  61,3%.
W końcu września b.r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 164 osoby), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,3%, mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lat (26,6%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,5%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego  stanowili 46,6% zarejestrowanych w PUP.
 
bezrobotni wg wykształcenia

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy było 1960 długotrwale bezrobotnych, 1280 osób powyżej 50. roku życia i 453 osoby niepełnosprawne.
 
2.             Płynność bezrobocia
            O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w okresie minionych trzech kwartałów 2016 r. udało się wyłączyć z ewidencji więcej osób niż przyjęto do rejestru bezrobotnych (zarejestrowano: 6 402, wyrejestrowano: 7 301 ).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy - 3 463 osoby i skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia - 2 231 osób.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy -513 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 426 osób.
 

Podmioty gospodarcze

             W końcu września w systemie REGON zarejestrowanych było 39 096 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 471 tj. o 1,2% więcej niż przed rokiem), w tym 25 930 zakładów osób fizycznych.
 
podmioty gospodarcze

Wg deklarowanej w momencie rejestracji liczby zatrudnionych wyróżnić można:
·    37 480 mikropodmiotów (do 9 pracujących),
·    1 303 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników,
·    263 podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników
·    44 podmioty zatrudniające od 250 do 999
·    6 podmiotów zatrudniających 1000 i więcej osób.
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu i w obsłudze nieruchomości i firm.
Na 100 nowopowstałych jednostek w ciągu trzech kwartałów br. miały miejsce 82 likwidacje.
 

Pozwolenia na budowę

Wydano 121 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, w tej liczbie 53 decyzje dotyczyły domów jednorodzinnych, a 25 budynków wielorodzinnych. Jest to mniej pozwoleń niż w analogicznym okresie 2015 r. kiedy wydano łącznie 177 decyzji w tym 64 na budynki jednorodzinne i 27 na wielorodzinne.
 

Mieszkania

Od stycznia do września br. zostało oddanych do użytku 660 mieszkań o łącznej powierzchni 50,2 tys. m2. Jest to o 182 mieszkania mniej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 76,1 m2 tj. wzrosła o 6,6 m2.
Nowe budynki mieszkalne oddawane od stycznia do września 2015 r. zostały zlokalizowane następująco:
 • Ul. Abrahama 13 - 14 mieszkań,
 • Ul. Australijska10 - 33,
 • Ul. Chabrowa 22B i C - 77,
 • Ul. Falista 16 - 10
 • Ul. Filipkowskiego 19 i 21 - po 48
 • Pl. Górnośląski 16 - 3,
 • Ul. Janki Bryla 21 - 53 i 23 - 34
 • Ul. Karpińskiego 2 - 33
 • Ul. Kartuska 5 - 6,
 • Ul. Kiedronia 1,3 - 36,
 • Ul. Moniuszki 14 - 17
 • Ul. Oficerska 21  - 5
 • Ul. Świętojańska - 43-45; 64,
 • Ul. Zaruskiego 14 - 24 i 31 - 41 oraz 16 - 36,,
 • Ul. Zielona 23 - 8,
 • Ul. Zielona Laguna 8 - 4.
W ogólnej puli mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali 81 mieszkań o powierzchni przeciętnej 155,6 m2.

 
Pojazdy samochodowe
 
pojazdy

W porównaniu do okresu I-IX 2015 r. zwiększyła się liczba pojazdów samochodowych o 6 420 szt. tj. o 3,6%, w kategorii samochodów osobowych o 5 656 szt., a w kategorii samochodów osobowych o 253 szt.

Gospodarka morska

 

1.             Przeładunki
W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 2 601 statków (przed rokiem 2 485), średnio w miesiącu było to 270 statków zagranicznych i 19 polskich.
Nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Przeładowano łącznie 13 099,2 tys. ton ładunków (o 10,9% więcej niż przed rokiem).
 
przeładunki

 
 
2.       Przewozy ładunków promami
        Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transportowana w systemie sto-ro  (wzrost przewozów o 9,0% w porównaniu do trzech kwartałów ub. r.) wzrósł przewóz samochodów ciężarowych o 7,9% (przewieziono 91,5 tys. szt.), osobowych o 3,1% (przewieziono 79,5 tys. szt.) i autobusów o 5,1% (przewieziono 976 szt.).
 
3.       Przewozy pasażerów
Statki turystyczne przewiozły 92,0 tys. osób, a promy 481,3 tys. osób.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 573,3 tys. osób i była o 5,2% wyższa niż w okresie trzech kwartałów ub. roku.
 
przewozy pasażerów


Przestępczość i wypadki[2]

 

W okresie I-IX br. zarejestrowano w Gdyni 4 708 przestępstw (po ukończonym postępowaniu przygotowawczym), o 200 przestępstw więcej niż przed rokiem. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przestępstw kryminalnych - 56,1%, przestępstwa gospodarcze stanowiły 34,4%, a drogowe 5,2%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców wyniósł w Gdyni 64,0%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe - 97,2%  i gospodarcze - 85,7%. W najczęściej popełnianych przestępstwach kryminalnych sprawcy byli wykryci w 45,5% zdarzeń.
                W okresie minionych dziewięciu miesięcy stwierdzono 75 kradzieży samochodów osobowych tj. więcej o 18  od dokonanych przed rokiem.
               
 przestępstwa  skradzione samochody
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, ich liczba w rejonie gdyńskim w okresie I-IX  br. wyniosła 100 i była o 3 tj. o 3,1% wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 107 osób, w tym 5 ofiar śmiertelnych.
 

Zagrożenia miejscowe[3] i pożary[4]

 

W okresie 9 miesięcy br. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2 012 zdarzeń (403 pożary, 1 531 zagrożeń miejscowych i 78 fałszywych alarmów), tj. o 239 razy mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2015r.
Straty w pożarach oszacowano na 8,1 mln zł, a uratowane mienie na 5,9 mln zł.
 
pożary

 
 
 
 
Opracowanie: Barbara Zakrzewska, Iwona Milewska
Wydział Polityki Gospodarczej

[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych jest GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni. Niektóre dane liczbowe maja charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.
 
[2] Dane: Komenda Miejskiej Policji w Gdyni
[3] Klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki awarie i inne zagrożenia życia i mienia.
[4] Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2016
Data udostępnienia informacji: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2016 09:28 Korekta Iwona Milewska
20.12.2016 09:22 Dodanie informacji Iwona Milewska