II kwartał 2016 r.

  
Gdynia w liczbach - I półrocze 2016 r.

Mieszkańcy Gdyni

Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków Urzędu Miasta Gdyni w I półroczu br. wystąpił ujemny przyrost naturalny wynoszący minus 36; urodziło się 1 188 dzieci, a zmarło 1 224 mieszkańców Miasta. Saldo migracji było także ujemne, wyniosło minus 1239; zameldowało się 1 268, a wymeldowało się 2 507 osób.

 

ur., zgony

1. Bezrobocie

 

2.1. Liczba bezrobotnych

Na koniec I półrocza br. liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 4 617 osób (w tym 2 768 kobiet) i spadła w stosunku do I półrocza 2015 r. o 15,0%.

stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w Gdyni wyniosła 4,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed rokiem 5,2%). Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 7,8%, a dla kraju 8,8 %.
W końcu czerwca 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 3 889 osób, co stanowiło 84,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

1.2. Struktura bezrobocia

Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 60,0%.
Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 231 osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,7%. Mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 35-44 lat (25,9%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,1%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 49,0% zarejestrowanych w PUP (z wykształceniem zasadniczym było 805 osób - 17,4%, ze średnim ogólnokształcącym 585 osób - 12,7%, a z gimnazjalnym, podstawowym i poniżej 874 osoby - 18,9%). Ponadto w Gdyni na koniec I półrocza 2016 r. zarejestrowane były osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, stanowiły odpowiednio: 26,6% ogółem (1 229 osób) i 24,3% (1 124).

 

bezrobotni wg wykształcenia

 

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy byli długotrwale bezrobotni - 2 165 osób, bezrobotni którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia - 1 454 i niepełnosprawni 491 osób.

1.3. Płynność bezrobocia
O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych".
W Gdyni w I półroczu 2016 r. relacje te kształtowały się korzystnie, wyłączono bowiem z ewidencji o 12,7% tj. o 546 osób więcej niż wyniosła liczba nowozarejestrowanych.
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy - 2 308 osób i skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia 1 440 osób.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy - 360 osób, dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 264 osoby.

3. Liczba pojazdów samochodowych

 

pojazdy

W porównaniu do I półrocza 2015 r. zwiększyła się liczba pojazdów samochodowych o 6 084 tj. o 3,5%. W kategorii pojazdów osobowych wzrost wyniósł 5373 aut, a w kat. pojazdów ciężarowych 202.

 

4. Przestępczość i wypadki

W I półroczu br. stwierdzonych zostało w Gdyni 3 508 przestępstw (po ukończonym postępowaniu przygotowawczym), o 11 przestępstw więcej niż w I półroczu 2015 r. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przestępstw kryminalnych - 50,3% i gospodarczych - 41,3%.
Wskaźnik wykrywalności sprawców w Gdyni wyniósł 68,3% (w Gdańsku 54,1%, a w Sopocie 68,3%).

przestępstw
 kradzieże

 

W okresie minionego półrocza stwierdzono 50 kradzieży samochodów osobowych tj. o 18 kradzieży więcej od dokonanych przed rokiem.
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, ich liczba w rejonie gdyńskim w I półroczu br. wyniosła 70 i była o 18 wyższa w porównaniu do I półrocza 2015 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 77 osób, w tym 3 ofiary śmiertelne.

5. Zagrożenia miejscowe i pożary

W I półroczu br. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 1 141 zdarzeń (290 pożarów, 802 zagrożenia miejscowe, 49 fałszywych alarmów). Liczba interwencji spadła o 66 w porównaniu do I półrocza 2015 r.
Straty w pożarach oszacowano na 7,0 mln. zł, a uratowane mienie na 5,9 mln. zł.


6. Podmioty gospodarcze

W końcu I półrocza w systemie REGON zarejestrowanych było 38 927 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie Gdyni (o 602 tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem), w tym 25 884 zakładów osób fizycznych.

 

podmioty gospodarcze

 

Najwięcej zakładów osób fizycznych należało do sekcji handel i naprawy pojazdów samochodowych (19,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,2%), przetwórstwo przemysłowe (12,5%) i budownictwo (9,4%).
Pod względem liczby pracujących dominowały mikropodmioty, zatrudniające do 9 osób - 37 305 - 95,8% , podmiotów małych (10-49 pracujących) było 1 307, średnich (50-249)-265, dużych (250-999) - 44 i bardzo dużych (1000 i więcej zatrudnionych) - 6.
W dalszym ciągu obserwuje się dużą kreatywność mieszkańców w tworzeniu dla siebie miejsc pracy. W I półroczu br. powstało 1 837 podmiotów, a zlikwidowano 1 537 podmiotów gospodarczych. Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów w I półroczu 2016 r. miało miejsce 84 likwidacji.

7. Gospodarka morska

7.1. Przeładunki

W gdyńskim porcie obsłużone zostały 1 663 statki (przed rokiem 1 624 statki) średnio w miesiącu było to 261 statków zagranicznych i 16 polskich. Przeładowano łącznie 8 630,4 tys. ton ładunków (o 6,3% więcej niż w I półroczu 2015 r.)

 

przeładunki

7.2. Przewozy ładunków promami

 

Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica transportowana w systemie sto-ro (wzrost przewozów o 10,3% w porównaniu do I półrocza 2015 r.). Przewóz samochodów ciężarowych wzrósł o 8,6 % (przewieziono 61,7 tys. pojazdów), osobowych wzrósł o 6,4% (przewieziono 42,3 tys. szt.). Przewozy autobusów wzrosły o 7,7 % (przewieziono 492 szt.).

7.3. Przewozy pasażerów

Statki turystyczne przewiozły 32 256 osób, a promy 261 302 osoby.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 293 558 osób i była o 6,2% większa niż w I półroczu 2015 r.

 

przewozy pasażerów

8. Pozwolenia na budowę

 

Wydano 71 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych (w I półroczu 2015 r.- 122). W tej liczbie 31 decyzji dotyczyło domów jednorodzinnych, a 16 budynków wielorodzinnych.

 

pozwolenia na budowę

 

Nowe budynki wielorodzinne powstaną w dzielnicach: Oksywie (ul. Bosmańska), Cisowa (ul. Chylońska), Chylonia (ul. Rozewska) Działki Leśne (ul. Słupecka) Orłowo (ul. Orłowska, Oficerska, Rozczynialskiego, ), Mały Kack (ul. Strzelców) Wielki Kack (ul. Kacze Buki), Chwarzno-Wiczlino (ul. Kormorana, Felińskiego i Niemena).

9. Mieszkania

W I półroczu br. oddano do użytku 423 mieszkania o łącznej powierzchni 32,8 tys. m2. Jest to o 176 mieszkań więcej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 77,4 m2, tj. wzrosła o 7,2 m2.
Lokalizacja nowych budynków na terenie miasta:
• Ul. Abrahama 13 - 14 mieszkań,
• Ul. Australijska10 - 33 mieszkania,
• Ul. Falista 16 - 10
• Ul. Filipkowskiego 19 i 21 - po 48
• Ul. Janki Bryla 21 - 53
• Ul. Karpińskiego 2 - 33
• Ul. Kartuska 5 - 6
• Ul. Oficerska 21 - 5
• Ul. Świętojańska - 43-45; 64 mieszkania,
• Ul. Zaruskiego 14 - 24 mieszkania i 31 - 41 mieszkań,
• Ul. Zielona 23 - 8

W ogólnej puli mieszkań inwestorzy indywidualni wybudowali 49 mieszkań o powierzchni przeciętnej 152,7 m².

 

Opracowanie: Barbara Zakrzewska, Iwona Milewska
Wydział Polityki Gospodarczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 20.10.2016
Data udostępnienia informacji: 14.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2016 11:11 Aktualizacja treści Iwona Milewska
14.11.2016 11:06 Dodanie informacji Iwona Milewska