I kwartał 2016 rok

URZĄD MIASTA GDYNI
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. 10 Lutego 24; 81-364 Gdynia
(58) 668-21-23, (58) 668-21-21, statystyka@gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/liczby/101_.html
 

Gdynia 29.08. 2016 r.

„Gdynia w liczbach„[1] -I kw. 2016 r.

 

1.      Mieszkańcy Gdyni

 
W I kw. br. utrzymywały się niekorzystne tendencje demograficzne: liczba urodzeń nie zrekompensowała liczby zgonów (urodziło się 573, zmarło 647 mieszkańców), odpływ migracyjny prawie dwukrotnie przewyższył napływ nowych mieszkańców (wymeldowało się 1 216 osób, zameldowało się 621).
ur., zgony

2.         Bezrobocie

 
2.1.   Liczba bezrobotnych
 
W PUP w Gdyni, na koniec I kw. 2016 r. zarejestrowanych było 5 324 osób bezrobotnych (w tym 3 006 kobiet) tj. o 660 osób (tj. o 9,7%) mniej niż przed rokiem.
 
stopa bezrobocia

            Stopa bezrobocia spadła o 0,5 pkt. proc. i wyniosła 5,1%. Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 9,1%, a dla Polski 10,0%.
Na koniec I kw. 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 85,2% (4 537 osób), przed rokiem odsetek bezrobotnych pozostających bez zasiłku wyniósł 85,0%.
 
2.2.      Struktura bezrobocia
 
Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 59,1%.
Na koniec I kw. 2016 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (1 485 osób), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,9%. Bezrobotni w wieku 35-44 lat stanowili 26,3%. Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,7%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 49,2% zarejestrowanych w PUP.
 
 
wykształcenie bezrobotnych

            Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 1 823, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 34,2%. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w końcu I kw. 2016 r. byli bezrobotni:
- powyżej 50. roku życia - 1 589 osób,
- niepełnosprawni - 526.
 
2.3.   Płynność bezrobocia
 
            O stanie bezrobocia decyduje "płynność bezrobocia", czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych". W Gdyni w I kw. 2016 r. relacje te kształtowały się niekorzystnie, trafiło bowiem do rejestrów bezrobotnych więcej osób niż liczba wyłączonych z ewidencji (zarejestrowano 2 316 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 2 155).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia" było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęło 1 050 osób tj. 48,7% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.
Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było. skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 649 bezrobotnych (30,1%).
Z pozostałych przyczyn „odpływu z bezrobocia" można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy - 112 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego - 95 osób.
  

3.      Liczba pojazdów samochodowych

Na koniec I kwartału 2016 r. zarejestrowanych było 190 539 pojazdów samochodowych, tj. o 5782, o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie ubr.

pojazdy

  

4.      Przestępczość i wypadki

 
            W I kw. 2016 r. zarejestrowano w Gdyni 1 680 przestępstw, o 117 (tj. o 7,5%) więcej niż przed rokiem.
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 65,2%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe (96,3%) i gospodarcze (85,0%), najniższą zaś przestępstwa przeciwko mieniu (wykryte w 56,9%).
            W I kw. 2016 r. wszczęto 29 postępowań dotyczących kradzieży samochodów w Gdyni, więcej o 12 (o 70,6%) od tego typu przestępstw dokonanych w I kw. 2015 r.
 
 przestępstwa  kradzieże samochodów

Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (26) w rejonie gdyńskim. W wypadkach poszkodowanych zostało 31 osób, w tym jedna ofiara śmiertelna na miejscu wypadku.
 

5.      Zagrożenia miejscowe i pożary

 
W I kw. 2016 r. wystąpiło 447 zdarzeń (103 pożary, 329 zagrożeń miejscowych i 15 fałszywych alarmów), w których interweniowały gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. o 93 razy mniej w porównaniu do analogicznego okresu ub. r.

pożary

Straty w pożarach oszacowano na 1,2 mln zł, a uratowane mienie na 2,1 mln zł.
 

6.      Podmioty gospodarcze

 
Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła. W systemie REGON zarejestrowanych było 38 808 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 894, tj. o 1,4% więcej niż przed rokiem), w tym 25 948 zakładów osób fizycznych.
 
podmioty

Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu I kw. 2016 r. miało miejsce 78 likwidacji ( przed rokiem 83).
 
Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących
  0-9
10-49
50-249
250-999
1000 i więcej
Ogółem
I kw. 2016
37 185
1 311
262
44
6
38 808
I kw. 2015
36 297
1 306
262
42
7
37 914
I kw. 2015=100
102.4
100,4
100,0
104,8
116,7
102,4
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS.
 
 
Tabl. 2. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007
Wyszczególnienie
I kwartał
2016
I kwartał 2015
I kwartał 2015=100
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
7 993
8 097
98,7
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
5 057
4 865
103,9
przemysł
4 562
4 478
101,9
budownictwo
3 434
3 386
101,4
transport i gospodarka magazynowa
2 865
2 768
99,8
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
2 617
2 509
103,5
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
2 226
2 113
105,3
pozostała działalność usługowa
2 038
2 002
101,8
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
1 591
1 634
97,4
informacja i komunikacja
1 603
1 474
108,8
edukacja
1 380
1 329
103,8
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
1 222
1 186
103,0
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
1 339
1 282
104,4
pozostałe
881
791
111,4
Razem
38 808
37 914
102,4
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS.
 
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przemyśle i budownictwie.
 

7.      Gospodarka morska

 
7.1.   Przewozy ładunków promami
 
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica (wzrost przewozów o 11,3% w stosunku do I kw. 2015 r.).
Samochodów osobowych przewieziono promami 18,7 tys. szt. (o 18,8% więcej), samochodów ciężarowych 29,2 tys. szt. ( o 8,7% więcej), autobusów 60 szt. (o 15,5% mniej), a rolltrailerów 264 szt. (o 22,8% więcej).
 
7.2.   Przeładunki
 
W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 771 statków (w tym 38 polskich). W porównaniu do I kw. 2015 r. nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Wg GUS[2] przeładowano łącznie 4,2 mln ton ładunków (o 3,6% więcej).
 
 
przeładunki

 
7.3.        Przewozy pasażerów
 
Statki pasażerskie przewiozły w I kw. 2016 r. 302 osoby (przed rokiem 66 osób), a promy 101,2 tys. osób (o 10,9% więcej). Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 101,5 tys. osób i była o 11,2% wyższa niż w I kw. 2015 r.
 
 
przewozy pasażerów

8.      Pozwolenia na budowę

 
Wydano 36 pozwoleń na budowę, (w I kw. 2015 r. - 56). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 17, a w przypadku budynków wielorodzinnych 6.
Realizacja pozwoleń spowoduje wzrost zasobów mieszkaniowych w dzielnicach: Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Orłowo.
 
 
  
pozwolenia

 

9.      Mieszkania

 
W I kw. 2016 r. oddano do użytkowania 204 mieszkania. Jest to o 189 mieszkań (o 48,1%) mniej niż w I kw. 2015 r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 78,6 m2 tj. wzrosła o 9,4 m2.
W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 17,2%, wybudowali 35 mieszkań, o przeciętnej powierzchni 147,8 m2
 

10.    Ważniejsze obiekty przekazane do użytkowania

 
Obok nowych budynków zwiększających komfort zamieszkiwania w Gdyni w I kw. 2016 r. zrealizowane były inwestycje poprawiające warunki komunikacyjne na ul. Lotników i Stryjskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:
Barbara Zakrzewska, Iwona Milewska
Wydział Polityki Gospodarczej UM Gdyni
 

[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych są: jednostki organizacyjne Miasta Gdyni, GUS, US w Gdańsku, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni.
Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.
 
[2] Prezentowane dane GUS o przeładunkach w porcie w Gdyni są zgodne z metodologią UE (dyrektywa 95/64/WE dot. statystyki transportu morskiego), różnią się od podawanych przez Zarząd Portu Gdyni gdyż nie obejmują one:
1)       statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100,
2)       załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków),
3)       obrotu wewnątrzkrajowego z wyjątkiem kabotażu (tj. ładunków przewożonych drogą morską pomiędzy polskimi portami morskimi),
4)       wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewożonych w ruchu promowym).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 29.08.2016
Data udostępnienia informacji: 30.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2016 13:58 Dodanie informacji Iwona Milewska