2016 r.

„Gdynia w liczbach„[1] – Rok 2016

1. Mieszkańcy Gdyni

1.1.  Liczba mieszkańców wg GUS

Wg stanu w dniu 30.06.2016 r. Gdynia liczyła 247 329 mieszkańców, o 149 osób mniej niż w końcu 2016 r.  Wynikło to głównie z ujemnego przyrostu naturalnego (-166), co oznacza, że więcej mieszkańców umarło w minionym półroczu niż się urodziło.
ur., zgony 
Proces obniżenia się liczby mieszkańców Gdyni trwa od 2003 r. Odwrócenie tendencji nastąpiło jednorazowo w 2010 r., kiedy to ilość ludności wzrosła, ale już od 2011 r. obserwuje się powrót do trendu spadkowego wynikający z utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego i odpływu migracyjnego.

1.2. Struktura płci

            W strukturze płci dominują kobiety, wg stanu w dniu 30. 06. 2016 r. stanowiły one 52,7% populacji miasta. Na 100 mężczyzn przypadało w dalszym ciągu 111 kobiet. Różnice liczebności pomiędzy obu płciami nasilają się wraz z wiekiem, o ile w populacji do 25 lat obserwuje się przewagę liczebną mężczyzn, to powyżej tego wieku występuje ona sporadycznie, a w okolicach 50 lat zanika całkowicie. Nadwyżka liczby kobiet w starszych rocznikach stanowi dwu, a nawet trzykrotność populacji mężczyzn.
 

1.3 Struktura wieku

Pogłębia się proces starzenia mieszkańców Gdyni.
 
Tabl. 1. Ludność według wieku w wybranych latach (stan w dniu 31.12.)
Wyszczególnienie 1990 2000 2010 2015 30 VI 2016
w osobach
Ludność ogółem 251 498 253 387 249 461 247 478 247 329
  przedprodukcyjnym 67 514 51 005 40 477 39 720 39 766
  produkcyjnym 154 039 162 657 159 438 149 112 148 114
  poprodukcyjnym 29 945 39 725 49 546 58 646 59 449
w %
Ludność ogołem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  przedprodukcyjnym 26,8 20,1 16,2 16,0 16,1
  produkcyjnym 61,2 64,2 63,9 63,9 59,9
  poprodukcyjnym 11,9 15,7 19,9 23,7 24,0
Źródło: dane GUS .
 

1.4 Mieszkańcy dzielnic wg Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków UM Gdyni

 
Tabl. 2. Liczba ludności, powierzchnia i gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach
/stan w dniu 31.12.2016 r./
Dzielnica Powierzchnia w km Ludność ogółem Gęstość zaludnienia
Babie Doły 2,21 2 108 952
Chwarzno- Wiczlino 25,53 10 674 418
Chylonia 3,84 23 298 6 071
Cisowa 5,78 12 074 2 088
Dąbrowa 6,22 14 258 2 291
Działki Leśne 1,95 7 858 4 037
Grabówek 4,38 9 392 2 144
Kamienna Góra 0,65 4 075 6 313
Karwiny 3,39 10 448 3 080
Leszczynki 2,75 8 157 2 966
Mały Kack 7,94 8 804 1 109
Obłuże 3,66 18 999 5 192
Oksywie 4,37 14 940 3 421
Orłowo 5,02 6 949 1 383
Pogórze 2,36 13 116 5 549
Pustki Cisowskie- Demptowo 15,18 8 409 554
Redłowo 2,96 8 232 2 781
Śródmieście 11,49 12 473 1 085
Wielki Kack 15,03 10 963 729
Witomino- Leśniczówka 3,28 8 362 2 551
Witomino- Radiostacja 5,23 9 712 1 858
Wzgórze Św. Maksymiliana 1,95 11 397 5 840
OGÓŁEM 135,18 234 698 1 736

Źródło: Referat Ewidencji Ludności i Meldunków UM Gdyni

2. Bezrobocie

2.1. Liczba bezrobotnych

W PUP w Gdyni, na koniec grudnia 2016 r. zarejestrowane były 4 192 osoby bezrobotne (w tym 2 552 kobiety) tj. o 971 osób (tj. o 18,8%) mniej niż w 2015 r.
 stopa bezrobocia 2016
 
            Stopa bezrobocia spadła, wyniosła 4,0% (w 2015 r. 5,0%). Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 7,3%, a dla Polski 8,3%.
W końcu 2016 r. prawa do zasiłku nie posiadało 84,3% bezrobotnych (tj. 3 534 osoby).
 

2.2. Struktura bezrobocia

Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 60,9%.
Na koniec 2016 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (1 114 osób), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 26,6 %. Bezrobotni w wieku 35-44 lata stanowili 26,1%. Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 7,4%.
Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 47,9% zarejestrowanych w PUP.
 bezrobotni wg wykształcenia 2016
            Liczba długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres 12 miesięcy i więcej) wyniosła 1 352 osoby, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 32,3%. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na koniec 2016 r. byli bezrobotni:
- powyżej 50. roku życia – 1 292 osoby,
- niepełnosprawni – 432.
 

2.3. Płynność bezrobocia

            O stanie bezrobocia decyduje “płynność bezrobocia”, czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych”. W Gdyni w 2016 r. relacje te kształtowały się korzystnie (zarejestrowano 8 431 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 9 402).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia” było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęło 4 597 osób tj. 48,9% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.
Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 2016 r. – 2 770 bezrobotnych (29,5%) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy –587 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego –559 osób.
 

2.4. Bezrobocie w dzielnicach
mapa bezrobocie w gzielnicach Gdyni 2016

Problem bezrobocia dotyka najgłębiej dzielnice centralne Gdyni, są to: Chylonia, Leszczyki, Śródmieście i Witominio Radiostacja. Tam zamieszkuje stosunkowo dużo osób w wieku produkcyjnym, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. Najmniejszy odsetek bezrobotnych (średnio ok. 2 osoby na 100 osób w wieku produkcyjnym) występuje w dzielnicach: Babie Doły, Witomino Leśniczówka, Wielki Kack i Obłuże.
 

3. Liczba pojazdów samochodowych

Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Gdyni wyniosła 184 653 szt. , w porównaniu do 2015 r. wzrosła o 6 507 szt. (o 3,4%), w kategorii samochodów osobowych wzrost wyniósł 5 710 szt. (4,1%), a w kategorii samochodów ciężarowych 172 szt. (0,8%).
 pojazdy 2016

4. Przestępczość i wypadki

             W 2016 r. zarejestrowano w Gdyni 6 215 przestępstw, o 203 (tj. o 3,4%) więcej niż w 2015 r.
 
 przestępstwa Trójmiasto 2016kradzieże samochodów 3-miasto 2016
 
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 61,5%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe i przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji (po 97,6%), najniższą zaś przestępstwa kryminalne (wykryte w 45,7%).
            W 2016 r. wszczęto 106 postępowań dotyczących kradzieży samochodów w Gdyni, więcej o 25 (o 30,9%) od tego typu przestępstw dokonanych w 2015 r.
 
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (147) w rejonie gdyńskim, ich liczba była o 9 wyższa w porównaniu do 2015 r. W wypadkach poszkodowane zostały 162 osoby (6 zabitych i 156 rannych).
 

5. Zagrożenia miejscowe i pożary

 
W 2016 r. wystąpiły 2 583 zdarzenia (511 pożarów, 1 955 zagrożeń miejscowych i 117 fałszywych alarmów), w których interweniowały gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. o 196 razy więcej w porównaniu do 2015 r.
 pożary 2016
Straty w pożarach oszacowano na 9,4 mln zł, a uratowane mienie na 5,9 mln zł.
 

6. Podmioty gospodarcze

 
W systemie REGON zarejestrowanych było 39 312 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 689 tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem), w tym 26 003 zakładów osób fizycznych.
 podmioty 2016
Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu 2016 r. miało miejsce 79 likwidacji (w 2015 r. – 75; w 2014 r. – 85).
 
 
 
Tabl. 2. Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007
Wyszczególnienie 2015 2016 2015=100
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 8 049 7 904 98,2
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5 015 5 221 104,1
przemysł 4 532 4 490 99,1
budownictwo 3 406 3 471 101,9
transport i gospodarka magazynowa 2 835 2 898 102,2
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 587 2 698 104,3
opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 195 2 307 105,1
pozostała działalność usługowa 2 035 2 078 102,1
działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 614 1 541 95,5
informacja i komunikacja 1 580 1 705 107,9
edukacja 1 371 1 426 104,0
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 202 1 285 106,9
działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1 340 1 358 101,3
pozostałe 862 930 107,9
Razem 38 623 39 312 101,8

Źródło: Opracowanie własne  na podst. danych GUS
 
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w przemyśle i budownictwie.
 
Tabl. 3. Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących
Lata 0-9 10-49 50-249 250-999 1000
i więcej
Ogółem
2015 37 006 1 305 264 42 6 38 623
2016 37 698 1 307 259 42 6 39 312
2015=100 101,9 100,2 98,1 100,0 100,0 101,8
Źródło: Opracowanie własne na podst. danych GUS
 

7. Gospodarka morska

 

7.1. Przewozy ładunków promami

 
Przewieziono promami 99,1 tys. szt. samochodów osobowych (o 1,4% więcej), samochodów ciężarowych 123,7 tys. szt. ( o 8,2% więcej), autobusów 1 144 (o 12,5% mniej), a rolltrailerów 1 104 szt. (o 10,4% więcej).
 

7.2. Przeładunki

   W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Wg GUS[2] w 2016 r. przeładowano łącznie 17,8 mln ton ładunków (o 15,4% więcej).
przeładunki 2016

7.3. Przewozy pasażerów

Promy przewiozły 599,0 tys. osób (o 1,1% więcej), na jednej linii promowej do Karlskrony, obsługiwanej przez  armatora Stena Line. Gdynia zajmuje drugą, po Świnoujściu,  pozycję na rynku obsługi ruchu promowego. Statki pasażerskie w 2016 r. zawijały do Gdyni 82 razy, przewiozły łącznie 92,4 tys. pasażerów. Gdynia jest głównym portem wycieczkowym w Polsce. Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 691,4 tys. osób i była o 3,6% wyższa niż w 2015 r.
 przewozy drogą morską

7.4. Budowa statków

Stocznie zbudowały dwa statki: statek naukowo-badawczy i jednostkę Havy lift Jack up oraz 14 kadłubów do różnego rodzaju statków, częściowo lub w pełni wyposażonych.
 

8. Pozwolenia na budowę

Wydano 172 pozwolenia na budowę, (w 2015 r. - 215). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 72, a w przypadku budynków wielorodzinnych 46.
 pozwolenia na budowę 2016

9.      Mieszkania

9.1. Nowododane do użytkowania

W 2016 r. oddano do użytkowania 1 216 mieszkań. Jest to o 107 mieszkań (o 9,6%) więcej niż w 2015 r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 71,6 m2 tj. obniżyła się o 0,5 m2.
W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 8,4%, wybudowali 102 mieszkania, o przeciętnej powierzchni 156,7 m2
 

9.2. Zasoby mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe Gdyni wyniosły 111,9 tys. mieszkań, o przeciętnej powierzchni 62,2 m2, na jednego mieszkańca przypadało 28,1 m2  (2015 r. – 27,2 m2). Najwięcej mieszkań zlokalizowanych było w najliczniej zamieszkałej Chylonii - 11 358 (10,2% ogólnych zasobów), przy czym były to mieszkania stosunkowo niewielkie o przeciętnej powierzchni 45,8  m2, w budynkach z wielkiej płyty. Mniejsze mieszkania zajmowali tylko mieszkańcy Witomina-Radiostacji (4863 mieszkania, o powierzchni przeciętnej 43,9 m2).  
Największą przeciętną powierzchnią mieszkania dysponowali mieszkańcy dzielnic z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Należą do nich: Chwarzno-Wiczlino,  Mały Kack, Orłowo, Dąbrowa, Wielki Kack. Tu przeciętna powierzchnia mieszkania w 2016 r. była dwukrotnie większa od zasobów Witomina – Radiostacji czy Chylonii
 
Tabl. 4. Zasoby mieszkaniowe w dzielnicach Gdyni /stan w dniu 31.12.2016 r./
Dzielnice Liczba mieszkań Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 Przeciętna powierzchnia mieszkania w m2
Babie Doły 742 40 961 55,2
Chwarzno-Wiczlino 4 790 434 083 90,6
Chylonia 11 358 520 210 45,8
Cisowa 4 976 274 850 55,2
Dąbrowa 5 740 466 257 81,2
Działki Leśne 4 558 258 529 56,7
Grabówek 4 403 240 381 54,6
Kamiena Góra 2 094 134 436 64,2
Karwiny 4 786 264 119 55,2
Leszczynki 3 959 221 618 56,0
Mały Kack 4 515 400 499 88,7
Obłuże 8 050 459 122 57,0
Oksywie 5 927 363 385 61,3
Orłowo 3 533 313 441 88,7
Pogórze 4 739 288 650 60,9
Pustki Cisowskie-Demptowo 3 711 242 743 65,4
Redłowo 4 232 283 398 67,0
Śródmieście 9 179 506 411 55,2
Wielki Kack 5 056 400 465 79,2
Witomino Leśniczówka 3 906 233 094 59,7
Witomino Radiostacja 4 863 213 624 43,9
Wzgórze Świętego Maksymiliana 6 767 399 239 59,0
Ogółem 111 884 6 959 514 62,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PINB
 

9. Ważniejsze obiekty przekazane do użytkowania

 Obok nowych budynków zwiększających komfort zamieszkiwania w Gdyni w 2016 r. zrealizowane były również inwestycje drogowe głównie na ulicach: Lotników, Stryjskiej, Żukowskiej, Warszawskiej, Aldony, Witomińskiej i Gryfa Pomorskiego.
Jakość przestrzeni publicznej wzrosła dzięki lokalizacji nowych biurowców przy ul. Łużyckiej 8, Al. Zwycięstwa 171.
Z ważniejszych obiektów handlowych wymienić należy salony samochodowe przy ul. Kcyńskiej 21A i Łużyckiej 3A oraz halę magazynową przy ul. Hutniczej 40.
Infrastrukturę społeczną Miasta wzbogaciły: żłobek, ul. Wiczlińska 33 i sala gimnastyczna, ul. Kopernika 34.
 
 
 
Skróty:
PUP - Powiatowy Urząd Pracy,
GUS - Główny Urząd Statystyczny,
US - Urząd Statystyczny.
PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 
 
 
 
 
PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
GDYNI W LATACH 2000 – 2016
Załącznik Nr 1
 
 ludność 2000-2016
 
 bezrobocie 2000-2016
   samochody 2000-2016
 przestępstwa 2000-2016
   podmioty 2000-2016 
 przeładunki 2000-2016
   przewozy drogą morską 2000-2016
 zasoby mieszkaniowe 2000-2016
 
 
Opracowanie:
Barbara Zakrzewska
Iwona Milewska
Wydział Polityki Gospodarczej UM Gdyni


[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych są: jednostki organizacyjne Miasta Gdyni, GUS, US w Gdańsku, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni.
Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.
 
[2] Prezentowane dane GUS o przeładunkach w porcie w Gdyni są zgodne z metodologią UE (dyrektywa 95/64/WE dot. statystyki transportu morskiego), różnią się od podawanych przez Zarząd Portu Gdyni gdyż nie obejmują one:
1)       statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100,
2)       załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków),
3)       obrotu wewnątrzkrajowego z wyjątkiem kabotażu (tj. ładunków przewożonych drogą morską pomiędzy polskimi portami morskimi),
4)       wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewożonych w ruchu promowym).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2017
Data udostępnienia informacji: 06.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2017 10:29 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.04.2017 10:25 Aktualizacja treści Iwona Milewska
10.04.2017 10:17 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 15:15 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 14:05 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 14:00 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 11:04 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 11:02 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 10:37 Aktualizacja treści Iwona Milewska
07.04.2017 10:22 Aktualizacja treści Iwona Milewska
06.04.2017 15:17 Dodanie informacji Iwona Milewska
06.04.2017 15:15 Aktualizacja treści Iwona Milewska
06.04.2017 14:11 Aktualizacja treści Iwona Milewska