Zapytanie ofertowe na prace remontowo-malarskie z wymianą paneli luster na auli w budynku ZSO nr 1 w Gdyni

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PODPISANIE UMOWY:

Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 20.05.2016r. umowę nr ZSO1.21.2.2016.KM na wykonanie prac remontowo-malarskich z wymianą paneli z luster na Auli w budynku szkoły obejmujące zakresem: gimnazjum: Internat na poz. I piętra (poziom 200)- sale 9G-15G oraz hol i korytarz na poziomie sal, a także liceum: korytarz 25lo-27lo i Aula oraz hol przy Auli
z Przedsiębiorstwem Usług Instalacyjno - Dekarskich Witold Labuda z siedzibą w Wejherowie ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo.

              

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-
Przedmiot zamówienia: prace remontowo-malarskie z wymianą paneli z luster na Auli w budynku szkoły obejmujące zakresem:
gimnazjum: Internat na poz. I piętra (poziom 200)- sale 9G-15G oraz hol i korytarz na poziomie sal, a także liceum: korytarz 25lo-27lo i Aula oraz hol przy Auli
 

Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że w dniu 09.05.2016r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 2 ofert, które wpłynęły do 06.05.2016r.

Wyłącznym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto – waga 100 %.

Wybrano ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich W. Labuda
Szczegółowy protokół z wyboru wykonawcy poniżej:

PROTOKÓŁ_09_05_2016
ZAPYTANIE  OFERTOWE
(dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)
 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem są prace remontowo-malarskie z wymianą paneli z luster na Auli w budynku szkoły obejmujące zakresem: gimnazjum: Internat na poz. I piętra (poziom 200)- sale 9G-15G oraz hol i korytarz na poziomie sal, a także liceum: korytarz 25lo-27lo i Aula oraz hol przy Auli
 
1.      Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Celem prac jest usuniecie starych powłok malarskich, wykonanie uzupełnień tynków i ich wyrównanie, gruntowanie podłożą, wykonanie ochron narożników PCV, malowanie  dwukrotne ścian, sufitów, parapetów i  lamperii oraz wykonanie odbojnic

1.1 Obszar prac remontowych:
gimnazjum: Internat na poz. I piętra (poziom 200)- sale 9G-15G oraz hol i korytarz na poziomie sal, a także liceum:  korytarz 25lo-27lo i Aula oraz hol przy Auli

1.2 Zakres i ogólna charakterystyka prac remontowych:

1.2.1     Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach sal 9G-15G, korytarzy i
             holi poz 200 (Internat na poz. I piętra) i hol przy auli
1.2.2          Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach sal lekcyjnych 9G-15G, korytarzy i hol poz 200 (Internat na poz. I piętra), korytarz 25lo-27 lo, aula, hol przy auli
1.2.3          Przygotowanie podłoża przez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie.
1.2.4          Uzupełnienie tynku pod oknami na Auli (ok. 1,6 m ²)
1.2.5          Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach wymienionych w pkt 1. - dwuwarstwowa.
1.2.6          Ochrona narożników wypukłych kątownikiem PCV na korytarzach - do wysokości 1,50. Montaż odbojnic wypukłych amortyzujących PCV o dl 14,2m na ścianach w sali 9G,10G,12G,13G ,15 G i o dł 2,50 na auli o szer: 15mm i głębokości 35 mm.
1.2.7          Dwukrotne malowanie ścian starych tynków wewnętrznych farbami olejnymi do wys. 1,50 na korytarzach  
1.2.8          Malowanie dwukrotne farbami  emulsyjnymi starych tynków  wewnętrznych  sufitów - kolor biały z wyłączeniem  korytarza 25Lo-27Lo i sufitu Auli   
1.2.9          Malowanie dwukrotne farbami  lateksowymi  starych tynków wewnętrznych  ścian - w kolorach półpełnych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
1.2.10      Malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych dwukrotne -obudowy na ruszcie (hol przy auli)
1.2.11      Dwukrotne malowanie cokołów podłogowych 
1.2.12      Uszczelnienie silikonem ubytków styków ościeżnic, progów itp. ze ścianami, tynkami, wykładzinami  
1.2.13      Dwukrotne malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w obszarze malowania
1.2.14      Wymiana kasetonów w suficie podwieszanym korytarza 25lo-27lo
1.2.15      Osadzenie narożników w auli pod oknami (90x65x65) o dł 32 m
1.2.16      Obudowa instalacji gaz rusztem i płytami karton gips z gładzeniem i malowaniem  dwukrotnym (hol przy auli)
1.2.17      Demontaż  konstrukcji na lustra na auli - ok. 16
1.2.18      Wykonanie/odtworzenie rusztu na lustra i osadzenie luster z materiału bezpiecznego z certyfikatem na szkło bezpieczne - ok. 16 m dł i szer. 1,2m 
1.2.19      Rusztowania ramowe, warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6 m (do    malowania auli)     
1.2.20      Zabezpieczenie folią: podłóg sprzętu elektronicznego, instalacji  p. poż, rolet, okien itp
1.2.21      Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórek tynków, naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji remontowej załączonej do niniejszego zapytania, stanowiącej załącznik nr 3A - Charakterystyka robót i 3B - Rzuty: Internat na poz. I piętra (poz 200) - sale 9G-15G  hol, korytarze i wc, + część liceum: korytarz s 25lo-27lo + aula + hol przy auli                                                                                        
 
Roboty remontowe należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1. Zakres robót powinien być zgodny z  pkt. 1 oraz  pod względem ilościowym  z  obszarami oznaczonymi na rzutach ZSO nr 1 - załącznik nr 3B, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami. 
2. Przed przygotowaniem oferty należy  bezwzględnie zapoznać się z zakresem  i obszarem robót  w miejscu wykonywanych prac remontowych (wizja lokalna+ obowiązkowy obmiar).
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub przełożenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
5. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
6. Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego (przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie prowadzenia robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
7. Każdy zastosowany materiał budowlany musi posiadać certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i stosowania na polskim rynku budowlanym. Wszystkie roboty powinny być wykonywane starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
 
2.      Termin realizacji zamówienia:  01.07-05.08.2016r.
 
3.      Warunki realizacji zamówienia:
3.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.2 Cenę oferty należy podać w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3.4 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3.5 Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację remontową, stanowiącą załącznik nr 3 z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w pkt 1 zapytania ofertowego.
3.6 Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3.7 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
3.8 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (ustawa o odpadach - Dz. U. 2013.21).
3.9 W wyniku nie uwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
3.10 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3.11 Po okresie 30 m-cy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania bezpłatnego przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
3.12 Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 
 
4.      Miejsce i termin składania ofert:
W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres kasiamadrzak@lo3.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 06.05.2016r.  
 
5.      Kryteria wyboru oferty:
 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące
kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 
6.      Złożona oferta powinna zawierać:
6.1 wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej zał. 1;
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3  pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
7.      Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w  imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom, którzy złożyli oferty a Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.


9. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:

      Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80 , od 
      poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
      Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3,   
      tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.


ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe_21.04.2016

Formularz ofertowy + istotne dla stron postanowienia umowy

Formularz ofertowy do edycji


Dokumentacja remontowa:


Załącznik 3A - Charakterystyka robót

Załącznik 3B - Rzuty
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 21.04.2016
Data udostępnienia informacji: 21.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2016 11:31 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
11.05.2016 09:08 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
21.04.2016 10:00 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak