Budowa 3 masztów flagowych w wersji z zamkiem i windtrackerem „Agra” o wysokości 12 m z budową fundamentu przy wejściu do szkoły

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PODPISANIE UMOWY:


Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 27.04.2016r. umowę nr ZSO1.21.1.2016.KM na wykonanie prac związanych z budową trzech masztów flagowych w wersji z zamkiem i windtrackerem „Agra" o wysokości 12 m przy wejściu do szkoły z budową fundamentu, zgodnie z decyzją RAAII.6740.428.2015.MAK-75/27 z 03.12.2015r.
z Przedsiębiorstwem Usług Instalacyjno - Dekarskich Witold Labuda z siedzibą w Wejherowie ul. Pokoju 3, 84-200 Wejherowo.                  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-
Przedmiot zamówienia: budowa trzech masztów flagowych w wersji z zamkiem i windtrackerem „Agra" o wysokości 12 m przy wejściu do szkoły z budową fundamentu, zgodnie z decyzją
RAAII.6740.428.2015.MAK-75/27 z 03.12.2015r.

Zamawiający - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia informuje, że w dniu 18.04.2016r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 3 ofert, które wpłynęły do 15.04.2016r.

Wyłącznym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto – waga 100 %.

Wybrano ofertę nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich W. Labuda
Szczegółowy protokół z wyboru wykonawcy poniżej:

PROTOKÓŁ_18_04_2016ZAPYTANIE OFERTOWE
(dot. zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro)


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest budowa trzech masztów flagowych w wersji z zamkiem i windtrackerem „Agra" o wysokości 12 m przy wejściu do szkoły z budową fundamentu, zgodnie z decyzją RAAII.6740.428.2015.MAK-75/27 z 03.12.2015r.

Szczegółowe położenie masztów określa dokumentacja i projekt budowlany (szkic, plan sytuacyjny i mapa zasadnicza), stanowiąca załącznik nr 3.


1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

1.1 Zakres robót
1.1.1 Przedmiot zamówienia stanowi budowa trzech masztów flagowych aluminiowych w wersji z zamkiem i windtrackerem oraz linką prowadzoną wewnątrz masztu i knagą zamykaną na klucz oraz ramą poprzeczną, którą można opuszczać w celu wymiany flagi wraz z budową fundamentu.
1.1.2 Każdy maszt wyposażony jest w: kopułkę płaską „kropla wody", głowicę obrotową, linkę, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x3), zawias montażowy (kotwa lub tuleja montażowa do masztu z aluminium).
1.1.3 Każdy maszt zostanie posadowiony w fundamencie monolitycznym stanowiącym blok betonowy o wymiarach 70x70x120cm, w którym osadzone zostaną kotwy masztu.
1.1.4 Po wykonaniu prac zostanie sporządzona dokumentacja geodezyjna powykonawcza.


1.2 Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
1.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z uwagami określonymi w projekcie budowlanym.
1.2.2 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym organom - zawiadomi PINB o zamiarze rozpoczęcia robót wraz z oświadczeniem kierownika robót (zgodnie z art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego) oraz zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjnej. Oryginał zawiadomienia i dziennika budowy wykonawca przekaże inwestorowi. Ponadto zobowiązany jest zawiadomić projektanta o rozpoczęciu prac na 7 dni przed rozpoczęciem prac.
1.2.3 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub przełożenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. Wszelkie prace naprawcze Wykonawca zobowiązany jest konsultować z projektantem i w przypadku zmian uzgodnić z gestorami sieci.
1.2.4 Przy wybieraniu ręcznym zwrócić uwagę na głębokości 0,80m na występowanie sieci gazowej (zachować otulinę 50cm od osi gazociągu ) lub wodociągowej. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym fundamentem, lokalizację maszty rozsunąć osiowo z zachowaniem symetrii i warunków wydanych uzgodnień. Minimalna odległość między osiami słupów 260cm.
1.2.5 Roboty ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu, wykop należy wykonać ręcznie, jak również nie można dopuścić do nadmiernego zawilgocenia dna wykopu. (możliwość uplastycznienia gruntu). Posadawiać na gruncie rodzimym. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu nastąpi przekopanie dna wykopu poniżej poziomu posadowienia lub wystąpią lokalnie gniazda gruntu organicznego czy innych słabonośnych - grunt naruszony lub przekopany należy wybrać, a przestrzeń tę zastąpić odpowiednio zagęszczoną podsypką piaskowo-żwirową lub betonem B-10. Jeżeli w trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty okaże się, że warunki gruntowo-wodne nie odpowiadają założonym należy niezwłocznie powiadomić projektanta.
1.2.6 Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
1.2.7 Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
1.2.8 Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego (przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie prowadzenia robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
1.2.9 Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał informacji dotyczących Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zawartych w projekcie.
1.2.10 Przy wykonywaniu robot budowlanych obowiązuje sprawdzenie przyjętych rozwiązań zarówno z wykonawczą dokumentacją architektoniczną jak i wykonawczą dokumentacją konstrukcyjną a zaistniałe wątpliwości powinny być natychmiast wyjaśniane z projektantami.
1.2.11 Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie roboty powinny być wykonywane starannie, zgodnie ze sztuką bud. i obowiązującymi normami, pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
1.2.12 Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany wykonawcze do dokumentacji projektowej należy uzgodnić w formie pisemnej z projektantem i nanieść w dokumentacji powykonawczej.
1.2.13 Zamawiający preferuje wykonanie fundamentu monolitycznego ze względu na bliskość innych sieci. Wykonanie fundamentu prefabrykowanego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem.
1.2.14 Do protokołu odbioru prac Wykonawca przygotuje dokumentację z pkt 1.2.2, 1.2.12, 1.1.4 (geodezyjna dokumentacja powykonawcza) oraz certyfikaty na materiały budowlane.


Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego zapytania, stanowiącej załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem uwag zawartych w Ogólnej charakterystyce robót oraz informacji zawartych w zapytaniu ofertowym.


2. Termin realizacji zamówienia: 01.07-31.07.2016r.


3. Warunki realizacji zamówienia (np. transport, gwarancja, serwis, zabezpieczenie umowy):
3.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3.2 Cenę oferty należy podać w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3.4 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3.5 Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, stanowiącą załącznik nr 3 z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w pkt 1 zapytania ofertowego.
3.6 Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.
3.7 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
3.8 Przedmiar robót, dołączony do niniejszego zapytania jako załącznik nr 3 jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. (Uwaga! Wysokość masztu to 12m)
3.9 Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (ustawa o odpadach - Dz. U. 2013.21).
3.10 Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe, należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu ceny danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej brutto danej pozycji kosztorysu.
3.11 Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
3.12 W wyniku nie uwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
3.13. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 3.11 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:
a) koszty wszelkiej robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
b) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca składowania na placu budowy,
c) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót.
3.14. Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 3.11 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:
a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
b) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,
c) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego,
d) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i inne tego typu urządzenia,
e) koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,
f) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu
z użytkownikiem,
g) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
h) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych jako środki trwałe,
i) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
j) koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem,
k) koszt monitoringu telewizyjnego kanalizacji deszczowej, w miejscach skrzyżowania z budowaną siecią (wersja elektroniczna oraz papierowa),
l) koszt wcinek w istniejące sieci, przełączeń oraz odbioru sieci i przyłączy,
m) koszty zabezpieczenia drzew i krzewów na okres wykonywania robót,
n) koszty pielęgnacji trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego,
o) koszty cięć pielęgnacyjnych gałęzi drzew,
p) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
q) koszty energii i wody,
r) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi, ulicy i sąsiadującej
nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę,
s) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
t) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym danych do ksiązki budowlanej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
u) koszt opracowania odpowiednio dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu nadzoru budowlanego
v) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących odbiór końcowy.
3.15 Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
3.16 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3.17 Po okresie 30 m-cy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
3.18 Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.


4. Miejsce i termin składania ofert:
W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres kasiamadrzak@lo3.gdynia.pl, najpóźniej do dnia 15.04.2016r.


5. Kryteria wyboru oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące
kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną.


6. Złożona oferta powinna zawierać :
6.1 wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej zał. 1;
6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;

7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/Wykonawcy. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Oferenta.

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo Wykonawcom, którzy złożyli oferty a Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie zaproszony do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Wykonawcami:

Izabela Kruszewska - st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: Specjalista ds. zamówień publicznych, pok. nr 3,
tel.: 58 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00.ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe 22.03.2016

Formularz ofertowy + istotne dla stron postanowienia umowy

Formularz ofertowy do edycji - załącznik nr 1

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 3

UWAGA!
Całość dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu.
Wysokość masztu to 12m

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 23.03.2016
Data udostępnienia informacji: 23.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2016 10:49 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
19.04.2016 10:08 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
23.03.2016 10:13 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
23.03.2016 10:01 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak