Z dnia 2015-12-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-12-23 w sprawie:       
3864/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
3865/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3866/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3867/15/VII/R - zmiany umowy w ramach realizacji projektu pn.: ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
3868/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
3869/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury
3870/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
3871/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu
3872/15/VII/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni
3873/15/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/120/PD/7-W/2015
3874/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
3875/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
3876/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowywanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk
3877/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Być jak Święty Mikołaj"
3878/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni
3879/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
3880/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 7/2015 do umowy nr KB/7/MOPS/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
3881/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
3882/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
3883/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
3884/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2015 do umowy nr KB/2/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łanowej 22A na prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Wojciechem Hallmann i Danutą Hallmann
3885/15/VII/O - wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków, uprawniającej do otrzymania dotacji w roku 2016
3886/15/VII/P - zmiana zarządzenia nr 13050/13/VI/P z dnia 10.12.2013 r. dot. dzierżawy łączy DSL dla potrzeb MCZK
3887/15/VII/P - akceptacji treści umowy PN/ 20/PNG/20/D/15pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - część dz. nr 57 obręb 0017 Karwiny
3888/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3889/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 2 lat
3890/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Leśna Polana)
3891/15/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
3892/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Strzelców)
3893/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leśnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3894/15/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
3895/15/VII/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2016"
3896/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/790/UI/144-W/2014 z dnia 10.12.2014 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:„Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym"
3897/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/272/OZ/36-w/2014
3898/15/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej przez podmioty lecznicze
3899/15/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów polityki zdrowotnej
3900/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3901/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3902/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Punkt Pomocy Psychologicznej dla mam/rodziców, niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie"
3903/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 2500 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 80/3) - przeznaczonej do wydzierżawienia
3904/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Kucharska)
3905/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
3906/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy Placu Grunwaldzkim, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat - na rzecz Forum Kultury Spółka z o.o.
3907/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 173 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej - część działki nr 1344 obręb 0021 Oksywie (arch.dz. 301) - przeznaczonej do wydzierżawienia
3908/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Józefa Bema przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3909/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3910/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych, czynszu oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy ul. Krzywoustego 6, ul. 3 Maja 27/31, ul. Partyzantów 39, ul. Partyzantów 42, ul. Świętojańskiej 141, ul. Świętojańskiej 18, ul. Władysława IV 12/14 oraz Al. Zwycięstwa 291 a w Gdyni
3911/15/VII/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej wraz z budową sieci światłowodowej i uruchomieniem łączy transmisji danych w ramach projekty "Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"
3912/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów
3913/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
3914/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
3915/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM)
3916/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
3917/15/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów
3918/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
3919/15/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej
3920/15/VII/R - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2016 r
3921/15/VII/R - aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wod opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
3922/15/VII/R - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2016 r.
3923/15/VII/M - zmiany w załączniku do zarządzenia nr 3719/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2015 roku dotyczącego zasad realizacji zwycięskich projektów w ramach II edycji budżetu obywatelskiego w 2015 roku
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2015 12:33 Korekta Piotr Wiśniewski
30.12.2015 12:30 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski