Z dnia 2015-12-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-12-18 w sprawie:       
3811/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
3812/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3813/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3814/15/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego
3815/15/VII/P - powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015, ogłoszonego zarządzeniem nr 3631/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 listopada 2015 r.
3816/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Apenińska)
3817/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Wiczlińska)
3818/15/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
3819/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Zamenhofa 7 i Zamenhofa 10
3820/15/VII/M - przestawienia pieców grzewczych w 6 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
3821/15/VII/M - przemurowania kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 13 C w Gdyni
3822/15/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 18B w Gdyni
3823/15/VII/M - wykonania projektu rozbiórki balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
3824/15/VII/P - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Bema
3825/15/VII/P - nieruchomości położonej przy ul. Porębskiego 21 - Żłobek
3826/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły (arch.dz. 80/3) - przeznaczonej do wydzierżawienia
3827/15/VII/M - posiadania tytułu prawnego władania nieruchomością w celu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i 26 m² krzewów rosnących przy ul. Bat. Chłopskich 27-29 na działce o nr 511/135 KM 63
3828/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków w roku 2015 na dostawę mediów, naprawy drobne i konserwacje - dot. pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
3829/15/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję w Hadze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN
3830/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołów „Erato" i „Appassionato" z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XXXVIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Scola Cantorum" w Kaliszu
3831/15/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
3832/15/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
3833/15/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/532/PD/46-W/2015
3834/15/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pana Jarosława Wojciechowskiego na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
3835/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Inkubator Aktywności Rodziny - ciąg dalszy"
3836/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Wystawa i warsztaty „Każde dziecko jest artystą"
3837/15/VII/P - desygnowania przedstawiciela Miasta Gdyni do prac w Związku Miast Bałtyckich
3838/15/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie prac budowlano-inwestycyjnych na gminnym ciągu komunikacyjnym, stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 320/8 KM 62, obręb Gdynia
3839/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/343/UI/69/W/2015 z dnia 01.06.2015 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowy oświetleń w 3 lokalizacjach w Gdyni
3840/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3841/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3842/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3843/15/VII/O - akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
3844/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3845/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aresa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3846/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 2 lata
3847/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Przebendowskich)
3848/15/VII/R - przyznania dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2016 roku
3849/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
3850/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3851/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
3852/15/VII/R - podpisania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
3853/15/VII/R - podpisania aneksu do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
3854/15/VII/P - nieodpłatnego przeniesienia własności lokalu nr U2, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, położonego na parterze budynku przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
3855/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/153/UI/38/W/2013 z dnia 11.02.2013 r. dotyczącej zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
3856/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 9236/12/V/P w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z KM PSP na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb MCZK i GCO
3857/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków w roku 2015 na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
3858/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków w roku 2015 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
3859/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na poczet rozliczania kosztów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej w 2015r.
3860/15/VII/P - zmiany zarządzenia w sprawie druku materiałów informacyjnych w ramach projektu Gdynia Rodzinna
3861/15/VII/M - wyrażenia zgody na organizację czternastej edycji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"
3862/15/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Ewą Ostrzyniewską - Patyna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewa Ostrzyniewska - Patyna „PLATAN"
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 18.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2015 12:22 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski