Z dnia 2015-12-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-12-02 w sprawie:       
3732/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
3733/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3734/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.
3735/15/VII/P - zakupu książki dotyczącej kuchni bezglutenowej i wegańskiej
3736/15/VII/R - przyjęcia Karty Oceny Oferty i zasad jej wypełniania
3737/15/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2016 roku
3738/15/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2016 roku
3739/15/VII/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panem Marianem Towarek umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Maciejewicza 17A/4 w Gdyni
3740/15/VII/M - zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu miasta Gdynia i miasta Sopot" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów Pracy, Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Mechanizm Zintergowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
3741/15/VII/M - wykonania wycinki drzewa, posadzenia drzewa liściastego niskopiennego oraz trzyletniej pielęgnacji drzewa przy ul. Władysława IV 23 w Gdyni
3742/15/VII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni do kwoty 30 000 EURO, na promocję Miasta podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
3743/15/VII/M - posiadania tytułu prawnego władania nieruchomością w celu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na granicy działek o nr 1155/71 i 449/71 KM 53
3744/15/VII/M - udzielenia zgody na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym przy ul. Chrzanowskiego 21
3745/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 10A, Dickmana 20, Legionów 68 oraz Żeglarzy 5 w Gdyni
3746/15/VII/M - wymiany podłóg w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 12, Śląskiej 48 oraz Wileńskiej 93 w Gdyni
3747/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3748/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3749/15/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Felińskiego i ul. Kuncewicza
3750/15/VII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Handlowej 9A, Okrzei 24A i Widnej 10A
3751/15/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: prowadzenie klubu abstynenta
3752/15/VII/O - zawarcia aneksów do umów
3753/15/VII/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
3754/15/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu drużyny szachowej na Półfinały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
3755/15/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołów wokalnych: „LUZ", „Wiercipięty" oraz „Granda" z Zespołu Szkół nr 14 na XII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka"
3756/15/VII/O - wykonania i zakupu koszulek dla harcerzy z III Gdyńskiego Hufca Harcerzy „Pojutrze"
3757/15/VII/R - powołania Komisji Oceniającej
3758/15/VII/R - aneksu do umowy o współpracy dotyczącej realizacji Projektu Partnerskiego pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
3759/15/VII/R - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Bukowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu ul. Bukowej
3760/15/VII/S - zmieniające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
3761/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3762/15/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z Przedsiębiorstwem „EUREKA" Sp. j.
3763/15/VII/M - posiadania tytułu prawnego władania nieruchomością w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na przebudowę gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 44/8
3764/15/VII/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
3765/15/VII/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/105/UI/23-W/2012 z dnia 20.02.2012r. dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
3766/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni"
3767/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej, Słonecznej oraz Świętojańskiej 139 i 139A w Gdyni"
3768/15/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
3769/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kurpiowskiej 25, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3770/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3771/15/VII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy Pl. Konstytucji oraz podpisania umowy podnajmu z Pomorską Komunikacją Samochodową Sp. z o. o.
3772/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 20.700 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły (arch.dz. 80/3) - przeznaczonej do wydzierżawienia
3773/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 700 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły (arch.dz. 80/3) - przeznaczonej do wydzierżawienia
3774/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 23 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zielonej - stanowiący część dz. nr 134 oraz część dz. nr 132 obręb 0021 Oksywie - przeznaczonej do wydzierżawienia
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 02.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2015 12:09 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
30.12.2015 12:08 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski