Z dnia 2015-11-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-11-10 w sprawie:
3611/15/VII/P -
 zmieniające umowę Nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni
3612/15/VII/P -  wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego integracji społecznej poprzez aktywizację zawodową
3613/15/VII/P -  wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego poprawy sprawności dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez ćwiczenia oraz konsultacje z rehabilitantem
3614/15/VII/U -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni
3615/15/VII/U -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej
3616/15/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora w latach 2016-2017"
3617/15/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"
3618/15/VII/M -  wykonania remontów 2 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Opata Hackiego 31 i Zamenhofa 9
3619/15/VII/M -  zmieniające zarządzenia w sprawie wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysława 3
3620/15/VII/M -  uregulowania zobowiązań wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Wójta Radkego 53 w Gdyni wynikających z kosztów zarządu nieruchomością wspólną
3621/15/VII/O -  wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia szkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni
3622/15/VII/O -  przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Fundacji Gospodarczej na wspieranie realizacji zadania „Stworzenie i przetestowanie Gdyńskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego"
3623/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3624/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3625/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3626/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3627/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3628/15/VII/P -  rozwiązania z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę drogową
3629/15/VII/P -  zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 22 (lokal nr 18)
3630/15/VII/P -  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę kosztów wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni położonych w Gminie Kosakowo
3631/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016
3632/15/VII/R -  przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
3633/15/VII/O -  zmieniające zarządzenie nr 4764/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
3634/15/VII/P -  przyznania Krzysztofowi Babickiemu Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni z okazji jubileuszu
3635/15/VII/R -  udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
3636/15/VII/R -  powołania komisji do przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące diagnozy ekonomii społecznej w Gdyni - stanu obecnego, warunków rozwoju, rekomendacji
3637/15/VII/M -  zatwierdzenia wyników głosowania w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za wdrażanie projektów
3638/15/VII/M -  wykonania remontu suszarni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6
3639/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni"
3640/15/VII/S -  zmieniające zarządzenie nr 3081/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
3641/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aresa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3642/15/VII/P -  akceptacji treści projektu umowy PN/18/PNG/18/D/15 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a STROER POLSKA Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej (dz. nr 97/21KM 24)
3643/15/VII/R -  o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania Strategii marki i planu komunikacji marketingowej oraz opracowania i częściowej realizacji Programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA wraz z ofertą inwestycyjną oraz utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną, w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
3644/15/VII/R -  o zmianie zarządzenia w sprawie wyboru innego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę opracowania koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn.: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
3645/15/VII/P -  zmiany zarządzenia w sprawie wykonania projektów graficznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 10.11.2015
Data udostępnienia informacji: 21.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2015 08:28 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski