Z dnia 2015-11-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-11-03 w sprawie:
3563/15/VII/K -
 zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
3564/15/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3565/15/VII/K -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3566/15/VII/M -  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni do kwoty 30 000 EURO, na aktualizację wersji językowych oraz obsługę techniczną aplikacji Gdynia City Guide
3567/15/VII/P -  powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni
3568/15/VII/R -  zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
3569/15/VII/R -  wyznaczenia na egzekutora obowiązków o charakterze niepieniężnym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Pana Grzegorza Bierć, pracownika Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni
3570/15/VII/R -  zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania aneksu do porozumienia w sprawie pokrywania przez Gminę Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
3571/15/VII/R -  przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Dla Was na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Być jak Święty Mikołaj"
3572/15/VII/R -  zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a panią Anną Liro i panem Marianem Liro umowy najmu nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 199 w Gdyni
3573/15/VII/M -  zmiany składu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia
3574/15/VII/O -  dofinansowania kosztów organizacji konkursów międzyszkolnych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
3575/15/VII/O -  wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń"
3576/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3577/15/VII/K -  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
3578/15/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Partyzantów 26, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3579/15/VII/M -  wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Powstania Wielkopolskiego 93 w Gdyni
3580/15/VII/S -  zmiany zarządzenia nr 3136/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 września 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 Euro na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych nt: „Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
3581/15/VII/S -  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych
3582/15/VII/S -  zmieniające zarządzenie nr 3081/15/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
3583/15/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Miasta Gdyni-miasta na prawach powiatu, położonych w Gdyni przy ul. Północnej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
3584/15/VII/P -  określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Łebskiej
3585/15/VII/P -  ustanowienia służebności przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej 251 w Gdyni"
3586/15/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
3587/15/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: prowadzenie klubu abstynenta
3588/15/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020
3589/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
3590/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu
3591/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury
3592/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni
3593/15/VII/P -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
3594/15/VII/M -  wykonania remontu gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 13
3595/15/VII/M -  wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni
3596/15/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Przemyskiej A4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
3597/15/VII/P -  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Przemyskiej A1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
3598/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Aresa, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3599/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3600/15/VII/P -  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
3601/15/VII/P -  określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szyprów
3602/15/VII/P -  przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Kreatywni rodzice, szczęśliwe dzieci"
3603/15/VII/R -  zmieniające zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno -remontowych
3604/15/VII/R -  wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia właściwej do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Gdyni, przy ul. Cylkowskiego (kotłownia)
3605/15/VII/S -  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń rekompensujących oraz zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
3606/15/VII/p -  opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu przy ul. Małokackiej 3A, zajętego na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo"
3607/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/806/UI/165-W/2013 z 20.09.2013 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
3608/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dodatkowej nr KB/263/UI/44-W/2015 z 22.04.2015 r.. na wykonanie zmian w wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
3609/15/VII/R -  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2016 roku
3610/15/VII/R -  powołania przedstawicieli do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ustalenia składu Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka tej Rady
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 03.11.2015
Data udostępnienia informacji: 21.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2015 08:26 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski