Z dnia 2015-10-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-10-20 w sprawie:
3482/15/VII/P -
 wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego aktywizacji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie zajęć muzycznych
3483/15/VII/R -  wyrażenia zgody na zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni"
3484/15/VII/R -  zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/398/RI/3-W/2013 na przeprowadzenie audytów kwalifikowalności wydatków w ramach projektu pn.: Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
3485/15/VII/M -  wykonania audytów energetycznych gminnych budynków mieszkalnych
3486/15/VII/M -  wykonania remontów 6 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Dickmana 38/13, Dickmana 38/112, Dickmana 38/117, Dickmana 38/218, Dickmana 38/219 i Dickmana 38/408
3487/15/VII/M -  wykonania naprawy rynien i rur spustowych w gminnym budynku użytkowym przy ul. Woj. Wachowiaka 6
3488/15/VII/M -  wykonania drenażu w poziomie fundamentów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Handlowej 9
3489/15/VII/M -  wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Przemysława 3
3490/15/VII/O -  przyjęcia programu polityki zdrowotnej wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert
3491/15/VII/O -  powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
3492/15/VII/P -  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Żniwnej
3493/15/VII/P -  określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Stefana Batorego 7
3494/15/VII/P -  wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Zielonej
3495/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3496/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Sorokoń)
3497/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskich przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3498/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 6 miesięcy
3499/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Biskupa Dominika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3500/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Wojewody Wachowiaka, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
3501/15/VII/P -  określenia warunków zniesienia współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa
3502/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 10m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej/ Rybaków - część działki nr 1062/8 - przeznaczonej do wydzierżawienia
3503/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1000 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki nr 1069 - przeznaczonej do wydzierżawienia
3504/15/VII/P -  wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr U2, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, położonego na parterze budynku przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3336/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.09.2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr U2, o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, położonego na parterze budynku przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni
3505/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Wiczlińskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3506/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3507/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
3508/15/VII/P -  zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
3509/15/VII/P -  zmiany treści umowy dzierżawy MG/281/D/2012 z dnia 31.12.2012 r.
3510/15/VII/P -  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom prywatnym prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Limbowej 33
3511/15/VII/P -  ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
3512/15/VII/U -  wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o ustanowienie kuratora spadku dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Jakuba Rzepki
3513/15/VII/R -  zawarcia aneksu nr POIS.08.03.00-00-004/10-04 do umowy nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25.05.2011 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3514/15/VII/M -  akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/312/MB/22-W/2015 z dnia 21.05.2015r na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 21 wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni"
3515/15/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wystąpienia o pozwolenie na przebudowę gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 43/10 w Gdyni
3516/15/VII/M -  wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego z przybudówkami wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce przy ul. Dembińskiego 61A w Gdyni - działki nr 956/134, 893/134 i 908/134 KM 27 ob. Gdynia
3517/15/VII/M -  wykonania zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
3518/15/VII/S -  zmiany treści zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na konserwacje i naprawy maszyn biurowych do 30 000 EURO
3519/15/VII/R -  zmiany umowy na opracowanie koncepcji wielobranżowej wraz ze studium wykonalności oraz analizą środowiskową dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach realizacji projektu pn.: ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu"
3520/15/VII/S -  wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych, odwołania członków obwodowych komisji wyborczych oraz uzupełnienia składów komisji w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015r.
3521/15/VII/R -  przyjęcia wzorów wniosków i umów o przyznanie dotacji ekologicznych obejmujących usuwanie azbestu i likwidację zbiorników bezodpływowych
3522/15/VII/R -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni-edycja 2015"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 20.10.2015
Data udostępnienia informacji: 28.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2015 15:14 Korekta Piotr Wiśniewski
28.10.2015 15:13 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski