Z dnia 2015-10-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-10-06 w sprawie:
3397/15/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
3398/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
3399/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3400/15/VII/P - zmieniające umowę nr KB/92/PON/19/W/2015 zawartą dnia 2 lutego 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin
3401/15/VII/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Gdynia Pozarządowa dla Pomorza" - dobre praktyki gdyńskich organizacji pozarządowych podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015
3402/15/VII/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą: Kurs języka polskiego dla imigrantów w Gdyni
3403/15/VII/M - posiadania tytułu prawnego władania nieruchomością w celu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr 995/9 KM 63
3404/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207000 EURO na dostawę dwóch samochodów osobowych dla UMG w 2015r.
3405/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
3406/15/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej 16
3407/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Sojowej przeznaczonej do wydzierżawienia
3408/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 6 miesięcy
3409/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Modlińskiej 23 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3410/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Radomskiej 35 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3411/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31 (kl. B lokal nr 15)
3412/15/VII/M - wsparcia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3413/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
3414/15/VII/R - podpisania aneksu do porozumienia nr 2/DON/2015 z dnia 27.01.2015r. z Miastem Gdańsk w sprawie pokrywania przez Miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku
3415/15/VII/R - podpisania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
3416/15/VII/R - podpisania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
3417/15/VII/R - podpisania aneksu do porozumienia nr SOO.031.4/2015 z dnia 23.12.2014 r. z Miastem Sopot w sprawie pokrywania przez Miasto Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
3418/15/VII/R - podpisania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
3419/15/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
3420/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
3421/15/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Turystyki „Bez barier"
3422/15/VII/M - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2015 roku
3423/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 1/2015 do umowy KB/157/OZ/5-w/2015
3424/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/193/OZ/28-w/2013
3425/15/VII/O - zawarcia aneksu nr 2/2015 do umowy SK/497/OZ/67-w/2014
3426/15/VII/O - zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni
3427/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Głogowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3428/15/VII/P - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miasta Gdyni wynoszącego 204/1728 części nieruchomości położonej w Donimierzu, gmina Szemud
3429/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata /P. Stark, P.Opalach
3430/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3431/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Ks. Zawackiego 3A/1 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3432/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Ks. Zawackiego 3A/2 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3433/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 137 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gen. Stanisława Karpińskiego / Gen. Marii Wittekówny - cz. dz.544/33 - przeznaczonej do wydzierżawienia
3434/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3435/15/VII/P - ustalenia ceny udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej oraz wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 45 przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
3436/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Grupa zabawowa - czas dla rodziny"
3437/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klub Mam Gdynia oraz Klub Mam MY"
3438/15/VII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
3439/15/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
3440/15/VII/S - powołania koordynatora gminnego
3441/15/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
3442/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Kluby Rodzica - Klubowo Rozwojowo"
3443/15/VII/U - zmieniające zarządzenie w sprawie akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni"
3444/15/VII/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
3445/15/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Strefa mocy - warsztaty pozytywnych wzorców życia w rodzinie"
3446/15/VII/M - ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015
3447/15/VII/U - konkursu studialno-ideowego na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2015
Data udostępnienia informacji: 28.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.10.2015 14:55 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski