Z dnia 2015-09-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-09-15 w sprawie:
3244/15/VII/S -
 prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
3245/15/VII/S -  zakupu publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
3246/15/VII/S -  zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Mirosławie Jezior dyrektorowi jednostki budżetowej „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni"
3247/15/VII/P -  autorskiego opracowania i przeprowadzenia warsztatów podczas Gdyńskiego Weekendu Kuglarskiego
3248/15/VII/U -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
3249/15/VII/U -  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda
3250/15/VII/U -  wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/502/UI/102-W/2015 z 31.07.2015 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni"
3251/15/VII/R -  upoważnienia do podpisania umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
3252/15/VII/R -  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
3253/15/VII/R -  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
3254/15/VII/R -  zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych
3255/15/VII/R -  akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 900 tysięcy sztuk papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
3256/15/VII/M -  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Bp. Dominika 36, Dickmana 22 oraz 30
3257/15/VII/M -  wykonania remontu schodów oraz zamontowania poręczy przy schodach przy ul. Rybaków 3 w Gdyni
3258/15/VII/M -  usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb gminnych budynków mieszkalnych
3259/15/VII/M -  wykonania przycinki oraz wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3
3260/15/VII/M -  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 30 000 EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych miasta Gdyni, w zakresie prawidłowego zamieszczania treści dostępnych dla osób niepełnosprawnych na stronach www.gdynia.pl i www.gdynia.pl/bip
3261/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3262/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3263/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3264/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3265/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3266/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3267/15/VII/M -  wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Komandorskiej 16B
3268/15/VII/M -  zmieniające zarządzenie nr 2869/15/VII/M w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji docelowego wykorzystania przez Gminę Miasta Gdyni infrastruktury lotniska Gdynia - Oksywie
3269/15/VII/M -  udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na montaż i demontaż reklamy promującej Miasto podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni
3270/15/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
3271/15/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
3272/15/VII/M -  udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
3273/15/VII/O -  wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3274/15/VII/O -  wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 11 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3275/15/VII/O -  wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3276/15/VII/O -  wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
3277/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chabrowej/Jałowcowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3278/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3279/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/Racławickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3280/15/VII/P -  określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Żeglarzy na rzecz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
3281/15/VII/P -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., oraz wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta
3282/15/VII/P -  skierowania na drogę postępowania sądowego wniosku o wydanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stryjskiej 29
3283/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/ Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3284/15/VII/M -  opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych
3285/15/VII/M -  opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych
3286/15/VII/M -  przyjęcia treści umowy o współpracy w ramach Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015 podczas XVI Spotkania Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2015"
3287/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3288/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3289/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3290/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3291/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3292/15/VII/M -  wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3293/15/VII/P -  przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2015 roku
3294/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Kuptz)
3295/15/VII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy Placu Grunwaldzkim, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony na rzecz Forum Kultury Spółka z o.o.
3296/15/VII/P -  dokonania zmian w umowie Nr KB/465/PBP/2/W/2015 zawartej dnia 3 sierpnia 2015 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem „Mamy więcej" z siedzibą w Gdyni
3297/15/VII/P -  przygotowania scenariusza i prowadzenie konferansjerki uroczystości
3298/15/VII/M -  zmiany zarządzenia w sprawie wykonania termomodernizacji 6 gminnych budynków mieszkalnych
3299/15/VII/M -  udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na realizację działań promujących miasto w związku z Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015
3300/15/VII/M -  akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/312/MB/22-W/2015 z dnia 21.05.2015r na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 21 wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni"
3301/15/VII/O -  wyrażenia zgody na udostępnienie holu w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni
3302/15/VII/O -  przyjęcia raportu z realizacji programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Gminę Miasta Gdyni w 2014 roku
3303/15/VII/M -  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie prac budowlano-inwestycyjnych na gminnych ciągach komunikacyjnych, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 19/2, 91/1, 20/2, 17/3, 55, 56 i 57 KM 25, obręb Wielki Kack oraz 108/1 KM 10, obręb Wielki Kack
3304/15/VII/M -  uchylające zarządzenie w sprawie usuwania plakatów i haseł wyborczych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 15.09.2015
Data udostępnienia informacji: 21.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2015 13:14 Korekta Piotr Wiśniewski