Z dnia 2015-09-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-09-07 w sprawie: 
3178/15/VII/P -
serwisu internetowego gdyniabusinessweek.pl
3179/15/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego poprawy sprawności osób niepełnosprawnych przy użyciu aparatu Sollux
3180/15/VII/U - rozpatrzenia uwag uzupełniających wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
3181/15/VII/R - udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
3182/15/VII/M - usunięcia warstw toksycznej podłogi wraz z robotami towarzyszącymi w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Młyńskiej 17 i Zamenhofa 1
3183/15/VII/M - wykonania i montażu szlabanu przy ul. Bp. Dominika 19 w Gdyni
3184/15/VII/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18, Kilińskiego 7
3185/15/VII/M - wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bp. Dominika 32, Gen. Hallera 14, Harcerskiej 7, Sandomierskiej 1, Świętojańskiej 132, Woj. Wachowiaka 3 i Woj. Wachowiaka 26
3186/15/VII/M - wykonanie prac naprawczych w gminnych budynkach i lokalach mieszkalnych przy Al. Zwycięstwa 30 i 291 oraz ul. Abrahama 48A, Dąbrowskiego 11, 17 i 19, Ujejskiego 23, Wojewody Wachowiaka 35
3187/15/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 1/2/2015 z dnia 16.02.2015 r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 108B-112C w Gdyni w sprawie wydzierżawienia gruntu pod pergolę śmietnikową
3188/15/VII/M - udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni
3189/15/VII/M - zamówienie, do kwoty 30 000 EURO, na opracowanie broszury o Gdyni
3190/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na aktualizację broszury o Gdyni
3191/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklam prasowych
3192/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na publikację reklamy prasowej
3193/15/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie materiałów promujących miasto
3194/15/VII/S - zmieniające zarządzenia w sprawie powierzenia wiceprezydentom Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
3195/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi Miasta prowadzenia spraw Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
3196/15/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni skarbnikowi miasta Krzysztofowi Szałuckiemu
3197/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 1062/15/VII/P w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2015 roku i akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia nr KB/114/PK/1/w/2015 z dnia 10.03.2015 r.
3198/15/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
3199/15/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 września 2015 r. nr 3125/15/VII/M w sprawie usuwania plakatów i haseł wyborczych
3200/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31
3201/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31 (kl. A lokal nr 4)
3202/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31 (kl. A lokal nr 10)
3203/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31 (kl. A lokal nr 11)
3204/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bonisławskiego 17, 19, 21 (Bonisławskiego 21 kl. C m. 1)
3205/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bonisławskiego 17, 19, 21 (Bonisławskiego 21 kl. B m. 6)
3206/15/VII/P - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, Zielonej 28, Modrej 1 ( lokal nr 5 ul. Zielona 28 kl. A)
3207/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 99 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bednarskej/Robotniczej - przeznaczonej do wydzierżawienia
3208/15/VII/M - wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia odcinka ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
3209/15/VII/P - dofinansowania projektu: Potop pomocy. Szwedzka pomoc dla Trójmiasta i Pomorza po II wojnie światowej
3210/15/VII/P - organizacji warsztatów pn. „KALEKA czy COOL-awy!" dla dzieci z gdyńskich placówek edukacyjnych
3211/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie uproszczonego Planu urządzenia Lasów Komunalnych Miasta Gdyni o wartości do 30 000 EURO
3212/15/VII/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń rekompensujących oraz zagospodarowania wybranych terenów zieleni miasta Gdyni
3213/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na poprawę estetyki terenu Miasta w związku z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz na wykonanie plansz o wartości do 30 000 EURO
3214/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
3215/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni"
3216/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni"
3217/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
3218/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EURO na robotę budowlaną polegającą na modernizacji i renowacji przestrzeni publicznej wraz z wyrzutnią powietrza z garażu podziemnego, stropem nad garażem podziemnym przy ul. 3 Maja 27-31
3219/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 21 wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni"
3220/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/211/UI/59/W/2013 z 15.03.2013 r. dotyczącej zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny
3221/15/VII/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139 A w Gdyni"
3222/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez wykonawcę roboty budowlanej pn: „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139 A w Gdyni"
3223/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 euro na wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej dla zadania pn: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni"
3224/15/VII/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowych budowy oświetlenia w 3 lokalizacjach w Gdyni
3225/15/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 3038/15/VII/U z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania w ramach inwestycji pn: „Rozbudowa ulic Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej w Gdyni, na odcinku od SP 37 do ul. Zaruskiego wraz z budową ścieżek rowerowych"
3226/15/VII/U - zmiany zarządzenia nr 2990/15/VII/U z dnia 11 sierpnia 2015 r.
3227/15/VII/P - zmiany umowy dzierżawy z dnia 13.02.2015 roku zawartej z VIS PROPERTIES spółką z o.o. CAR TRADING S.K.A. na grunt stanowiący własność Gminy Miasta Gdyni, położony w Gdyni przy ulicy A. Abrahama
3228/15/VII/P - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej
3229/15/VII/O - Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
3230/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 2951/15/VII/P prezydenta miasta Gdyni z dnia 4.08.2015 r.
3231/15/VII/P - realizacji projektu „Oblicza Polonii: mieszkańcy Hamtramck"
3232/15/VII/P - wypożyczenia wystawy
3233/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 13916 w sprawie zaplanowania środków finansowych na realizację umowy dot. wynajmu autobusów w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej
3234/15/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2015
3235/15/VII/K - zmieniający zarządzenie prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2015 rok
3236/15/VII/K - zmieniający zarządzenie prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
3237/15/VII/U - rozpatrzenia uwagi uzupełniającej wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 07.09.2015
Data udostępnienia informacji: 19.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2015 14:45 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski