Z dnia 2015-09-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-09-01 w sprawie:  
3116/15/VII/K -
zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
 3117/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2015
 3118/15/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadać z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
 3119/15/VII/P - zmiany zarządzenia nr 2951/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.08.2015 r.
 3120/15/VII/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla artysty malarza, profesora ASP Kiejstuta Bereźnickiego z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin
 3121/15/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 3122/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 2A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 3123/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Częstochowskiej 42 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 3124/15/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dworcowej 11A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 3125/15/VII/M - usuwania plakatów i haseł wyborczych
 3126/15/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Chabrowej w Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
 3127/15/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Kutnowskiej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
 3128/15/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Rozmarynowej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania
 3129/15/VII/M - zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia do stosowania standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdyni
 3130/15/VII/M - upoważnienia Dyrektora ZDiZ w Gdyni do zawarcia porozumienia z Gdyńskim Centrum Sportu w związku z montażem stacji naprawy rowerów
 3131/15/VII/S - stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składów obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
 3132/15/VII/S - utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 16131/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia wiceprezydentów, sekretarza Miasta i skarbnika Miasta do podpisywania protokołów kontroli
 3133/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na wymianę roślin o wartości do 30 000 EURO
 3134/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
 3135/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przeprowadzenie szkolenia nt.: „Przepisy ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem najnowszych zmian" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 3136/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych nt.: „Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 3137/15/VII/K - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi prawnicze polegające na wykonywania zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami w przygotowaniu i ewentualnym prowadzeniu postępowaniu o zwrot podatku VAT zapłaconego przez Urząd Miasta i Gdyńskie Centrum Sportu w związku z nabyciem usług i towarów związanych z promocją Miasta oraz podatku VAT zapłaconego przez Urząd Miasta w związku z inwestycjami w infrastrukturę cmentarną
 3138/15/VII/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207 000 EURO na dostawę dwóch samochodów osobowych w 2015 r.
 3139/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę animacji zabaw dla dzieci podczas otwarcia wybiegu dla psów przy ulicy Tucholskiej w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
 3140/15/VII/P - wykonania przenośnych odłowni dla dzików
 3141/15/VII/P - zamówienia do kwoty 30 000 EURO na wykonanie nośnika informacyjnego
 3142/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3143/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3144/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3145/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 13 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3146/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3147/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3148/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 5 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3149/15/VII/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
 3150/15/VII/O - zmiany zarządzenia nr 4764/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 20 grudnia 2011r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia
 3151/15/VII/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. -,,Wyprawka szkolna"
 3152/15/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w Wejherowie
 3153/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 944 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dickmana 32 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 3154/15/VII/P - użyczenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Armii Krajowej
 3155/15/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy gen. S. Karpińskiego i gen. M. Wittekówny
 3156/15/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 27-29 kl. 29
 3157/15/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 27-29 kl. 27
 3158/15/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 27-29 kl. 27
 3159/15/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku
 3160/15/VII/S - wyrażenia zgody na uzupełnienie wyposażenia lokali obwodowych komisji ds. referendum oraz wydatki kancelaryjne, do wartości do 30 000 EURO oraz akceptację wyboru oferenta
 3161/15/VII/U - podpisania porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określającej zasady zajęcia nieruchomości na czas realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia przejścia pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja w Gdyni"
 3162/15/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 21 wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni"
 3163/15/VII/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na usługę wykonania i montażu tablic pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych w ramach projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"
 3164/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 3165/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 3166/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 3167/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 3168/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 3169/15/VII/P - sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu rodzinnego w dniu 19 września 2015
 3170/15/VII/P - wykonania scenografii w Hotelu Mercure Gdynia podczas 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni
 3171/15/VII/P - sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni
 3172/15/VII/P - realizacji projektu FranciszkaART upamiętniającego rok Franciszki Cegielskiej w Gdyni
 3173/15/VII/P - organizacji Gali Nagrody Literackiej w dniu 5 września 2015 roku
 3174/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni dla inwestycji pn.: „Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo w Gdyni"
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 01.09.2015
Data udostępnienia informacji: 16.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.10.2015 14:24 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski