Z dnia 2015-08-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-08-25 w sprawie:
3064/15/VII/M -
zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl
3065/15/VII/M - utrzymania na serwerach serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej, kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl oraz serwisu internetowego biura prasowego
3066/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących otwarcia wybiegu dla psów przy ulicy Tucholskiej w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
3067/15/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę przeprowadzenia pokazu z psami podczas inauguracji wybiegu dla psów przy ulicy Tucholskiej
3068/15/VII/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
3069/15/VII/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Hanną Piech umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Rybaków 2 w Gdyni
3070/15/VII/R - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron porozumienia zawartego z Powiatem Słupskim w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Gdynia do Domów Pomocy Społecznej
3071/15/VII/O - ogłoszenia o konkursie
3072/15/VII/S - zmiany zarządzenia nr 209/14/VII/S na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG w 2015 r.
3073/15/VII/S - zakupu publikacji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
3074/15/VII/P - wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 2A stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w budynku przy ul. Morskiej 7, a także na wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego związane z przedmiotowym wyodrębnieniem
3075/15/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni, nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego
3076/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
3077/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Storczykowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
3078/15/VII/P - wykonania znaków holograficznych
3079/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
3080/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
3081/15/VII/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni
3082/15/VII/M - odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3083/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3084/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3085/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3086/15/VII/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
3087/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3088/15/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
3089/15/VII/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do zawarcia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowy użyczenia instalacji oświetleniowej Węzła Gdynia Port w ciągu drogi krajowej nr S6 - Obwodnica Trójmiasta
3090/15/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 r.
3091/15/VII/P - utworzenia punktu kontaktowego HNS (Host Nation Suport)
3092/15/VII/P - określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25 oraz wykazu
3093/15/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
3094/15/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
3095/15/VII/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi prawnicze polegające na wykonywania zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami w przygotowaniu i ewentualnym prowadzeniu postępowaniu o zwrot podatku VAT zapłaconego przez Urząd Miasta i Gdyńskie Centrum Sportu w związku z nabyciem usług i towarów związanych z promocją Miasta oraz podatku VAT zapłaconego przez Urząd Miasta w związku z inwestycjami w infrastrukturę cmentarną
3096/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na projekty materiałów promujących Gdynię
3097/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 Euro, na druk plakatów i ulotek promujących Gdynię
3098/15/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 Euro, na wykonanie instalacji reklamowej
3099/15/VII/M - sporządzenia aneksu pomiędzy Gminą Gdynia a Michałem Puszczewiczem prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą A-TV Michał Puszczewicz do umowy nr SK/2298/PPI/18- W/2014 zawartej dnia 23.12.2014 r.
3100/15/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
3101/15/VII/P - wyrażenia zgody na dysponowanie i zawarcie przez Gdyńskie Centrum Sportu umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
3102/15/VII/P - druku zaproszeń z kopertami
3103/15/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Referendum w dniu 6 września 2015 roku.
3104/15/VII/M - nabycia licencji, do kwoty 30 000 EURO, do fotografii barwnych
3105/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/343/UI/69/W/2015 z dnia 1.06.2015 r. na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowy oświetleń w 3 lokalizacjach w Gdyni
3106/15/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie rozszerzonego zakresu dokumentacji budowy oświetlenia ul. Marii Curie Skłodowskiej
3107/15/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie In Gremio na wspieranie realizacji zadania „Gdyński tydzień walki z cyberprzemocą"
3108/15/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
3109/15/VII/U - wyrażenia zgody na uiszczenie należności z tytułu jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ulicę Ziołową i Nagietkową w Gdyni Dąbrowie"
3110/15/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. "Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 25.08.2015
Data udostępnienia informacji: 28.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2015 15:32 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski