Z dnia 2015-08-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2015-08-04 w sprawie:

2870/15/VII/U  - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
2871/15/VII/R  - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gdyni
2872/15/VII/M  - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na realizację audioprzewodnika po modernistycznym śródmieściu Gdyni
2873/15/VII/M  - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie dokumentacji fotograficznej
2874/15/VII/M  - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na opracowanie materiałów graficznych promujących wydarzenie z miejskiego kalendarza imprez
2875/15/VII/M  - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na opracowanie i druk mapy tras rowerowych
2876/15/VII/M  - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
2877/15/VII/M  - wykonania przycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
2878/15/VII/M  - opróżnienia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6/2, Chwarznieńskiej 6/35, Chwarznieńskiej 6/69, Chwarznieńskiej 8/63 i Rolniczej 14/29
2879/15/VII/S  - powołania pełnomocników ds. referendum oraz zawarcia z nimi umów
2880/15/VII/S  - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2881/15/VII/S  - udzielenia zamówienia publicznego na najem lokali dla obwodowych komisji ds. referendum
2882/15/VII/S  - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń w referendum ogólnokrajowym
2883/15/VII/S  - druku wkładki referendalnej w tygodniku „Ratusz" w związku z ogólnokrajowym referendum
2884/15/VII/S  - wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
2885/15/VII/S  - udzielenia zgody na zakup czytnika kart kryptograficznych dla potrzeb Straży Miejskiej w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO
2886/15/VII/S  - udzielenia zgody na zakup kart kryptograficznych dla Straży Miejskiej w 2015 r. o wartości do 30 000 EURO
2887/15/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
2888/15/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
2889/15/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki
2890/15/VII/S  - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
2891/15/VII/P  - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę wpisowego za udział w wojewódzkich zawodach pożarniczych dla OSP Gdynia Wiczlino
2892/15/VII/P  - zakupu ostrza do nożyc hydraulicznych S 510 LUKAS dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie
2893/15/VII/R  - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej - dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni
2894/15/VII/K  - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2015
2895/15/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2015 rok
2896/15/VII/K  - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
2897/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Szafranowej przeznaczonej do wydzierżawienia
2898/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lucjana Cylkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2899/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Janusza Korczaka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2900/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 3 lata
2901/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata
2902/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jana Matejki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - 10 lat
2903/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2904/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Batalionów Chłopskich, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony
2905/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2906/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (Giłej)
2907/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
2908/15/VII/P  - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy - nr MG/262/D/11 na grunt położony przy ul. Sandomierskiej
2909/15/VII/M  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2910/15/VII/M  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
2911/15/VII/M  - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.17.2011)
2912/15/VII/M  - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.18.2012)
2913/15/VII/M  - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.18.2013)
2914/15/VII/O  - unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im Płk. Stanisława Dąbka w Gdyni
2915/15/VII/P  - zmiany zarządzenia nr 2381/15/VII/P oraz akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1204/PK/26-w/2015
2916/15/VII/P  - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie Gdańsk Press Photo
2917/15/VII/K  - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
2918/15/VII/R  - zawarcia aneksu 3 do Umowy Partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" z dnia 30 sierpnia 2010 r.
2919/15/VII/M  - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na opracowanie graficzne i druk naklejek
2920/15/VII/M  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach gminnego budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyńskim Centrum Filmowym Plac Grunwaldzki 2 w Gdyni
2921/15/VII/U  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wykonanie pomiarów, dobór, zaprojektowanie, zakup, montaż i uruchomienie urządzenia redukującego energię bierną pojemnościową w dwóch budynkach użyteczności publicznej w Gdyni
2922/15/VII/P  - ustalenia trybu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2923/15/VII/S  - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
2924/15/VII/U  - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania: „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej i Słonecznej oraz ul. Świętojańskiej 139, 139A w Gdyni"
2925/15/VII/U  - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania: „Oświetlenie ciągów pieszych w rejonie ul. Widnej oraz przejścia podziemnego pod torami PKP ul. Świętego Mikołaja w Gdyni"
2926/15/VII/U  - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie zadania: „Roboty drogowe w ul. Warszawskiej, ul. Staffa i ul. Aldony w Gdyni"
2927/15/VII/U  - wyrażenia zgody na zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34"
2928/15/VII/M  - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EURO na remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Białowieskiej 1 w Gdyni
2929/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 412 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej/ ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/8 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2930/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 80m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/9 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2931/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 20 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
2932/15/VII/R  - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EURO na usługę wydruku materiałów informacyjnych na potrzeby programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
2933/15/VII/P  - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja festynu rodzinnego w dniu 5 września 2015 r.
2934/15/VII/S  - zmiany treści w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2015 w sprawie zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2935/15/VII/S  - zmiany treści w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2015 w sprawie zakupu biletów autobusowych (trolejbusowych) wykorzystywanych do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
2936/15/VII/S  - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015r. o wartości do 30000 EURO
2937/15/VII/P  - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w stałej sprawności technicznej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
2938/15/VII/S  - powołania zespołu do spraw ochrony krajobrazu Gdyni
2939/15/VII/S  - przeprowadzenia przeglądu nieruchomości gminnych w zakresie informacji wizualnej, czystości i porządku oraz dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów estetycznych i przepisów prawa
2940/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A. Necla przeznaczonej do wydzierżawienia
2941/15/VII/U  - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn.: „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni"
2942/15/VII/U  - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ulicy Płk. Dąbka w Gdyni"
2943/15/VII/U  - wykonania druku wkładki do biuletynu "Ratusz" na temat budynku YMCA w Gdyni
2944/15/VII/P  - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni z okazji jubileuszu
2945/15/VII/M  - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej rozbudowywanego Przedszkola Nr 21 przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni
2946/15/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Zygmunta Augusta 6/51 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
2947/15/VII/P  - wydatkowania środków z budżetu Miasta do kwoty 30.000 EURO, na nośniki informacyjne z ofertą sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
2948/15/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2949/15/VII/O  - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
2950/15/VII/O  - upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni do zawierania umów cywilnoprawnych na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe
2951/15/VII/P  - realizacji projektu: „Partycypacja obywatelska i innowacje społeczne - nowy wymiar partnerstwa miast. Jubileusz 30-lecia współpracy Gdyni i Kilonii"
2952/15/VII/P  - organizacji projektu Gdynia Business Week 2015
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 04.09.2015
Data udostępnienia informacji: 25.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2015 14:11 Korekta Piotr Wiśniewski
25.09.2015 14:00 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski